НСОРБ предлага комплекс от мерки за справяне с комарите и апелира за ангажираност на всички отговорни институции

21.02.2020

138

В писмо до НСОРБ Главният държавен здравен инспектор е изпратил указания до кметовете на общини относно необходимостта от навременно планиране на ежегодните мероприятия за контрол на комарите и провеждане на необходимите за това обществени поръчки.

В тази връзка НСОРБ се обръща с предложение да бъдат обмислени и обезпечени финансово комплекс от мерки за адекватна реакция на всички компетентни органи, и своевременно справяне с комарите. Сдружението припомня, че през 2019 г., поради липсата на навременна реакция и адекватно финансиране, в спешен порядък общините бяха принудени да предприемат мерки за пръскане, включително на територии, които не са общинска собственост.

По данни на НСОРБ рисковите зони, които са най-засегнати от разпространението на комари и други инсектициди, обхващат 55 общини в страната. Това са районите   по поречието на река Дунав, делтите на реките в Дунавския басейн, Черноморието, течението на Марица и Тунджа, заблатени местности и стопански дворове, които са предимно частна или публична държавна собственост.

За да бъдат избегнати грешките от предходни години, НСОРБ предлага навременно да бъдат уведомени за необходимата дезинсекция всички собственици на имоти, а не само общините, да бъдат картографирани рисковите територии за разпространение на комарите и своевременно да бъде планирано адекватно третиране, което да е финансово обезпечено. Като възможност НСОРБ предлага това да стане чрез Националната програма на рисковите територии през бюджета на Министерството на здравеопазването, където общините могат да кандидатстват за отпускане на средства.

В своето писмо НСОРБ изразява надеждата, че в обработката срещу комари ще се включат не само общините, но и институциите, които имат това задължение - на областните управители и териториалните органи на Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването.

Документи