НСОРБ поема председателството на Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (НАЛАС)

15.05.2020

825

 

Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа е учредена през 2001 г. под егидата на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа и Съвета на Европа. В нея участват 14 асоциации на местните власти от държави от Югоизточна Европа, а НСОРБ е сред асоциациите-учредители. Основната дейност на организацията е насочена към насърчаването на процесите на демократизацията и децентрализацията в Югоизточна Европа, в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление. НАЛАС работи активно за създаването на партньорства между асоциациите на местните власти в ЮИЕ, които допринасят не само за стабилността и сигурността в региона, но и за процеса на европейска интеграция на страните-кандидатки за членство в ЕС.

През изминалите години НСОРБ се утвърди като един от най-активните членове. Сдружението подкрепя своите партньори, както по отношение на евроинтеграционните им усилия, така и за обмен на опит и прилагане на работещи решения от България в останалите партньорски държави.

Мрежата НАЛАС се ръководи от президент, избран от делегатите в Общото събрание на организацията с мандат от една година, на базата на ротационна система. През април 2020 г. Общото събрание на НАЛАС избра за президент на Мрежата г-н Емануил Манолов - кмет на община Павликени и досегашен вицепрезидент на организацията. Страната ни пое председателството година по-рано от графика, поради невъзможността на молдовската страна да изпълни задълженията си в условията на пандемията с коронавируса. Отчитайки рисковете и предизвикателствата, НСОРБ даде своето съгласие да се ангажира с координацията на Мрежата за периода 2020-2021 г.

Каква е ролята на президента? Освен уставните функции за защита на интересите и за координиране на ежедневната дейност на асоциацията, президентът има и политически функции. Неговата роля за популяризирането на местните власти от ЮИЕ и техните интереси, както и ролята му за засилване тежестта на Мрежата в международен план са важен елемент от дейността му. Ангажиментите на председателя включват и участие в различни важни регионални събития и срещи с високопоставени лица от различни международни институции и организации.

Какви са ползите? Възможността за по-добро опознаване на партньорските страни и изграждане на по-широка мрежа за обмен на практики е особено ценна в моменти на всеобща криза. Активното участие в инициативи на НАЛАС е шанс българските местни власти да разкрият своя потенциал като източник на идеи и вдъхновение, чрез които да помогнат на партньорите си от региона и да черпят от тяхната практика. Мрежата създава и благоприятна възможност за работа в трансгранични проекти.

Какви са плановете на НСОРБ? Въпреки неясната ситуация относно възможността за организиране на публични събития в рамките на българското председателство, НСОРБ се фокусира върху използването на алтернативни възможности.

Мерките за икономическо възстановяване са най-важния перспективен приоритет както за региона, така и за Европа.  Обединителна линия на планираните дейности начело на Мрежата ще бъде използването на потенциала на организацията и на всеки от партньорите за сътрудничество с национални изследователски центрове и експерти. Целта е да бъде създадена мрежа за генериране на локални идеи за възстановяване на различни икономически сектори, творчески и социални дейности, които могат да се превърнат в добри идеи за всеки от партньорите от останалите държави.

„Ролята на местните власти като основен генератор за многоаспектното развитие на общностите и задълбоченото познаване на локалната специфика на всяка община дава възможност за по-детайлно осмисляне на редица икономически механизми, които са в процес на прилагане или обмисляне на национално ниво.“, споделя новият председател на НАЛАС Емануил Манолов в свое интервю за официалната страница на организацията.

Пълният текст на интервюто можете да видите в приложените файлове.