НСОРБ подкрепя промяна на ОПРР

14.05.2018

469

На 15-16 май ще се проведе пролетното заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР). Повече информация за темите обект на обсъждане на: http://www.namrb.org/bulletin/online/2470

Членовете на Комитета ще дискутират промени в текстовете на програмата:

- включване на нов индикатор СО32 „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради – Кwh/y“ към инвестиционния приоритет за образователна инфраструктура по Ос 1. По този начин ще се отчете и приносът на проектите за образователна инфраструктура, тъй като те включват реални мерки за повишаване на  енергийната ефективност в образователни обекти;

- преразпределяне на финансов ресурс между тематични цели 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“ и 10 „Инвестиции в образование, обучение и в професионална квалификация за умения и учене през целия живот“:  ресурс в размер на 210 млн. лв. по тематична цел 4  се предлага да бъде преразпределен към тематична цел 10;

-намаляване на етапната и на крайната цел на индикатор „Население, ползващо  подобрените социални услуги“;

-разширяване на териториалния обхват на допустимите за финансиране проекти с финансови инструменти по Ос 1 на цялата територия на 39-те общини;

-намаляване на етапната и на крайната цел на индикатор „Рехабилитирани жилища в градските райони“: редуциране на етапната и крайната цели с 20%.

 

НСОРБ подкрепя измененията на ОПРР, които обезпечават допълнителен ресурс от програмата за подкрепа на всички проекти за модернизация на образователната инфраструктура от инвестиционните програми на 39-те общини и разширяват териториалния обхват на допустимите за финансиране дейности. Становището ни можете да видите ТУК.