НСОРБ очаква Вашето мнение и идеи за подобряване на обмена на данни във връзка с администрирането на местните данъци

25.03.2019

731

След влизането в сила на промените в ЗМДТ от 1 януари 2019 г., в НСОРБ ежедневно постъпват въпроси от общините, касаещи обмена на данни във връзка с администрирането на местните данъци.

От началото на годината, по настояване на общините и на Нотариалната камара търсим ефективно и работещо решение за осигуряване спазването на разпоредбите по чл. 51, ал.2 от ЗМДТ, както и за улесняване работата на общинските приходни звена. Както Ви информирахме в нашия Електронен бюлетин, съвместно определихме вида на информацията, която може да бъде извличана автоматично от използваната от всички нотариуси електронна система и в структуриран вид да бъде изпращана на съответните общини. Същевременно направихме опит да използваме възможностите на вече създадените Електронни системи на национално ниво - Системата за сигурно електронно връчване и Системата за електронен обмен на съобщения. На този етап, обаче се установяват различни проблеми.

В тази връзка, проведохме и среща с представители на Министерството на финансите, като установихме, че е възможно решение, което да оптимизира в значителна степен изпълнението на законовото изискване от участващите страни – местните приходни звена в общините и нотариусите от страната.

С оглед обосноваване на предложенията за промени относно функционалността на информационната система за МДТ по чл. 5а, провеждаме проучване сред общинските данъчни експерти.

Формулярът се попълва само он-лайн и е достъпен на следния линк: https://goo.gl/forms/bWoDJSqC5g5bFKaC2

Очакваме и разчитаме на Вашето мнение до 29 март.

Повече информация можете да видите в раздел "Проучвания сред общините": https://www.namrb.org/proutchvane-na-nsorb-za-podobriavane-na-obmena-na-danni-vav-vrazka-s-administriraneto-na-mestnite-danaci