НСОРБ обявява конкурс за управител на НСОРБ – Актив ЕООД

14.11.2018

759

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява конкурс за длъжността Управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД. Едноличен собственик на дружеството е НСОРБ.

Съгласно учредителния си акт, Дружеството има следния предмет на дейност:

 1. Консултантска дейност в областта на местното самоуправление – разработване на проекти, стратегии, планове, наръчници, справочници и др.
 2. Организиране на обучения;
 3. Конгресна и конферентна дейност – провеждане на регионални, национални и международни семинари в страната и в чужбина; тематични изложения;
 4. Издателска, импресарска и рекламна дейност, информационни услуги;
 5. Създаване на интелектуални продукти и сделки с такива продукти;
 6. Търговско представителство и посредничество;
 7. Организиране на екскурзии в страната и чужбина;
 8. Всички други дейности, разрешени от закона.

Кратко описание на длъжността: Извършва цялостна организация и ръководство на търговското дружество и си взаимодейства с всички институции, фирми и други организации, свързани с дейността на дружеството.

Начин на кандидатстване: Кандидатите подават документите в запечатан плик на адрес: ул. "Голаш" 23, София 1111, България.

Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 14 декември 2018 г.

Задължения и отговорности на Управителя:

 • Ръководи и представлява търговското дружество съобразно изискванията на закона и правилата на добрата търговска практика;
 • Разработва и осигурява изпълнението на бизнес план за дейността на дружеството;
 • Решава всички ръководни въпроси по дейността на дружеството;
 • Отговаря за разработването на вътрешни правила, процедури и други документи, свързани с прилагането на изискванията на нормативните актове, уреждащи дейността на дружеството и следи за тяхното прилагане;
 • Осигурява повишаване професионалната квалификация и повишаване ефективността на служителите на дружеството.
 • Назначава, освобождава, ръководи, координира и налага дисциплинарни наказания на служителите в дружеството.
 • Управлява имуществото на дружеството с грижата на добър стопанин.

Работно време: пълен работен ден

Договор: договор за управление със срок 3 години

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“;
 • Управленски опит: минимум 5 години опит като управител или на мениджърска длъжност;
 • Специфичен професионален опит: опит в поне две от дейностите, посочени като предмет на дейност на дружеството;
 • Владеене на един от основните европейски езици;
 • Представяне на Концепция за развитие на дружеството за период от 3 години (2019-2021) в обем не повече от 10 страници

Начин за провеждане на конкурса:

 • подбор по документи
 • провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати.

Необходимите документи за кандидатстване:

 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копие от диплома за висше образование;
 • копие от документи, доказващи наличието на изисквания професионален опит (трудови и/или служебни книжки, договори и др.)
 • концепция за развитие на дружеството за периода 2019-2021 в обем не повече от 10 страници.

Кандидатите, които не са приложили необходимите документи за кандидатстване, няма да бъдат разглеждани.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността на предоставената информация е гарантирана съобразно ЗЗЛД. Всички данни ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия конкурс.