НСОРБ не подкрепи изменение и допълнение на Закона за еврофондовете

21.07.2020

185

НСОРБ депозира становище по внесен на 10 юли в Народното събрание, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), от група народни представители.

Предложените промени  в Закона, касаят прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Мотивите на вносителите, са:

  • че в ЗУСЕСИФ няма разписана разпоредба, регламентираща взаимоотношенията между участниците в многофондовото подпомагане на отделните стратегии за местно развитие по подхода ВОМР, което затруднява разпределението на отговорностите и задълженията между партньорите;
  • очертаващата се нова стратегия за използването на средствата от ЕС, чрез прилагането на регионален комплексен подход по всички оперативни програми през следващия програмен период 2021-2027 г. и необходимостта от организационно преструктуриране на подхода ВОМР.

В становището си НСОРБ подчертава важността на подхода ВОМР за общините, които традиционно и безусловно се подкрепя, в т.ч. и осигуряването на многофондовото му финансиране, както и несъмнено нужните единни и опростени правила за договориране и разплащане на проектите в обхвата му. Въпреки това, предложеният Законопроект в този му вид не може да се подкрепи, поради:

  • липсата на официално приети Регламенти, регулиращи управлението на европейките фондове за следващия програмен период 2021-2027 г.;
  • неприложимостта на предложенията рефериращи към настоящия програмен период 2014-2020 г., които практически обезсмислят Законопроекта, а оттук отпада и необходимостта от изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ.

Заявява се и готовност след финализирането на приложимите регламенти за новия програмен период, в партньорство и координация с ведомствата отговорни за управлението на европейските фондове, да се изготви и предложи на законодателя, цялостен проект за изменение и допълнение на Закона, отразяващ всички настъпили промени в сферата на еврофондовете.

Пълният текст на становището на НСОРБ на: https://www.namrb.org/normativna-uredba