НСОРБ настоява за завишаване на ресурса на схемата за енергийната ефективност в 28-те общини по ОПРР

19.05.2020

326

В рамките на писмена процедура, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), предложи реалокиране на спестен финансов ресурс от Приоритетни оси 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 3 „Регионална образователна инфраструктура“, 5 „Регионална социална инфраструктура“, 6 „Регионален туризъм“ и 8 „Техническа помощ“ към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Целта на предложението е обезпечаване договарянето на всички подадени до 31.12.2019 г. проектни предложения, включително и предложения, които могат да бъдат подадени за културна инфраструктура до края на 2020 г. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Според анализите необходимата сума за това възлиза на до 60 млн. лв. над актуалния бюджет на Приоритетна ос 1. С  РМС № 228 от 02.04.2020 г. е дадено съгласие за наддоговаряне на ОПРР, като необходимите финансови средства в размер до 60 млн. лв. следва да бъдат осигурени от наложени финансови корекции по влезли в сила актове по ПО1, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и приключващи договори, както и от неверифицирани разходи по сключени ДБФП по ПО1, т.е. от ресурси само в рамките на ОПРР, без допълнителни средства от държавния бюджет.

НСОРБ подкрепи предложеното реалокиране на спестен ресурс по Приоритетни оси 3 „Регионална образователна инфраструктура“, 5 „Регионална социална инфраструктура“, 6 „Регионален туризъм“ и 8 „Техническа помощ“ към Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Предложението за реалокация на ресурс и от Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, не се подкрепи. Като мотив за това е осъщественото намаляване с 30% или с 15 млн. лв. на бюджета на процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, а с това и на Приоритетна ос 2. Сдружението нееднократно е подчертавало, че проектите на 28-те малки общини по Ос 2 са много важни и без обезпечен друг ресурс за реализацията им, т.като средствата по Националната  програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и по Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ), са изчерпани.  В тази връзка НСОРБ настоява, спестеният ресурс по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ да бъде използван за увеличаване на бюджета на процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“.