НСОРБ модерира дебата на европейските общини по бъдещето на иновациите, икономиката и социалното сближаване

27.09.2018

339

На 26 септември, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева, модерира в Брюксел кръгла маса на тема „Иновации, икономика и социална кохезия“. Дискусията бе организирана в рамките на тридневен форум на Съвета на европейските общини и региони (СЕОР) посветен на ключовите предизвикателства пред бъдещето на Европа.

Основни говорители на модерираната от Георгиева сесия бяха г-н Никола Сабатие от Европейската комисия, г-н Жоаким Оливейра Мартинс от ОИСР и г-н Томас Вобен, от Европейския Комитет на регионите. Освен тях участваха и други представители на европейски институции и организации, занимаващи се с проблемите на местните власти, между които г-н Гавин Дали от програма ЕСПОН (www.espon.eu) и г-жа Елени Мариану, генерален секретар на Конференцията на периферните морски региони (www.cpmr.org).

Основен акцент в дебата бе връзката между програма Хоризонт 2020, наследника й след 2020 г. програмата Хоризонт Европа и социалното сближаване между европейските региони. Бяха поставени въпроси, касаещи ролята на местните и регионални власти в подкрепата и насърчаването на икономически субекти, както и очакваните възможности за директно финансиране на проекти в сферата на иновациите, чиито инициатори и изпълнители да бъдат общините и регионите.

Г-н Сабатие представи новата програма Хоризонт Европа. Основен акцент за следващия програмен период по нея е предложението на ЕК да се разшири обхвата й, така че повече субекти да могат да се възползват от финансиране. Освен това г-н Сабатие отбеляза намерението за финансиране не само на изследвания, а главно на „иноватори“, т.е. лица или организации, които да прилагат резултатите от тях на практика.

Представителят на ОИСР г-н Мартинс се спря на предизвикателствата, пред които ще се изправят местните власти в следващите години. Според изследване на ОИСР на териториалното развитие, градовете ще продължат да бъдат основен двигател на растеж, но заедно със заобикалящите ги региони. Проблемни остават около 20% от регионите, които биват характеризирани като ниско развити, със слаба производителност и без големи градове около тях, които биха спомогнали за по-оптимистични прогнози. Според г-н Мартинс за момента няма яснота какво и как ще се случва в бъдеще с подобни периферни области.

Г-н Вобен застъпи темата за бъдещето на кохезионната политика, което бе и лайтмотив на събитията организирани от Комитета на регионите и НСОРБ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, през месец юни в София. В изказването му направи впечатление многократно изразената подкрепа за разширяване на политиката на сближаване. За пореден път той отбеляза пред представителите на ЕК необходимостта от участие на местните власти в процеса по изготвяне на програмите и проектите. Също така г-н Вобен подчерта важността от отчитане разликите между регионите, спрямо които би следвало да бъдат изготвени бъдещите модели за финансиране.

В последвалия дебат бях коментирани основно проблемите на по-отдалечените региони, за които ЕК продължава да търси решение. Г-жа Георгиева подчерта значението на селските райони и спешната нужда от инвестиции в развитието им, за да могат те от своя страна да подкрепят градовете. Тя също така обърна внимание, че е от съществено значение новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021-2027 г. да отразява по-широко очакванията на гражданите за получаване на достъп до по-добри комунални и публични услуги, по-добра инфраструктура, здравеопазване и образование.

В заключение г-жа Георгиева обобщи три основни извода от дискусията, които бяха докладвани на последваща пленарна сесия:

  • Необходим е подход базиран на местните нужди, а не обща „рецепта“ за всички региони;
  • Трябва да укрепваме връзките между кохезионна политика и прилагането на иновациите;
  • Нужно е затвърждаване на ролята на малките общини и населени места

Целта на събитията, организирани в Брюксел за първи път във формат местни власти, национални асоциации, НПО, европейски институции и други заинтересовани лица, бе да се дискутират бъдещето на ЕС и предстоящите предизвикателства, с оглед изборите за Европарламент и новия състав на Комисията през следващата година, както и новата Многогодишна финансова рамка (МФР).  Заключенията от дебатите ще залегнат в работната програма на СЕОР за след 2019 г.