НСОРБ изпрати до МЗХГ Становище по промените в проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи

15.01.2019

686

След проведено допитване до общините, НСОРБ изпрати принципни коментари и предложения до Министерство на зeмеделието, храните и горите по промените в проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи (ЗСПООЗЗ), предложени за повторно съгласуване на www.strategy.bg

НСОРБ възразява срещу промените в проекта на ЗСПООЗЗ, с които той се отдалечава от първоначално заложените цели – осъвременяване на поземлените отношения, а именно да въведе „уредба, която да преодолее недостатъците на досегашната регламентация чрез систематизиране на материята и въвеждане на нови норми, които отразяват актуалната обществено - икономическа ситуация в страната“.

Със Становището можете подробно да се запознаете в раздел Позиция пред Централна власт/Становища по нормативни актове/Закони