НСОРБ инициира възстановяване работата на Съвета по децентрализация

26.05.2020

247

В писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството НСОРБ предлага да бъде свикано заседание на Съвета по децентрализация в първата половина на месец юли 2020 г. (в случай, че епидемичната обстановка и заповедите на министъра на здравеопазването го позволяват).

Сдружението предлага в дневния ред на заседанието да бъдат обсъдени редът и сроковета за изготвяне на нова програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2020-2025 г. както и възможностите за социално-икономическото възстановяване на общините в условията на световната пандемична криза с механизмите на децентрализацията.

Първата тема е наложително да бъде обсъдена, предвид изтичането в края на тази година на настоящата Програма 2015 – 2020. Подготовката на Програмата отнема  продължителен период от време и НСОРБ се ангажира да изготви и предложи пакет от мерки, които да бъдат включени в новата програма. Те ще обхващат развитието на собствената сфера на дейност на местното самоуправление; развитие на устойчива приходна база на общините; разширяване възможностите на общините за стимулиране на местното икономическо развитие и др.  Сдружението ще постави за обсъждане и нормативни промени, които да гарантират активната роля на Съвета по децентрализация като двигател и координатор на процеса на децентрализация в България (изменения в ПМС 157 от 2013 г.).

НСОРБ има готовност да представи пред членовете на Съвета анализ на влиянието на кризата върху общинските бюджети и пакет от краткосрочни и средносрочни мерки, които са обвързани с процеса на децентрализация.

За подкрепа на своите предложения общините, чрез НСОРБ, ще продължат да търсят активно взаимодействие с ръководствата на парламентарни групи.