НСОРБ и общините с важни предложения по патронажната грижа

14.05.2018

672

На 15 май ще се проведе пролетното заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Членовете на Комитета ще одобрят критерии за подбор на проекти по операция „Патронажна грижа  за възраст ни хора и лица с увреждания“. Повече за операцията и темите обект на дебат на заседанието на: http://www.namrb.org/bulletin/online/2465

 

След проучване сред общините, НСОРБ формира общо становище по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Предложенията ни са:

- да отпаднат всички позовавания свързани и рефериращи към 28-те области;

- в обосновките по процедурата изрично да се посочи, че тя ще осигури надграждане на капацитета на традиционната общинска услуга „Домашен социален патронаж” със здравни услуги;

-да се завиши бюджетът от 30 млн.лв. двойно;

- да се конкретизира в какво се състои задължителното партньорство на МЗ и негови ВРБ;

- чрез Методика изготвена от МЗ да се разясни дейността по предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;

- да се даде възможност  общините да могат да предоставят допълващи услуги в домашна среда към интегрираните почасови, подкрепени от други финансови източници, като например доставка на храна по домовете;

-да се конкретизират допустимите целеви групи;

- да се укаже, че допустимите разходи за предоставяне на почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат определени според броя на целевите групи, въз основа на стандартна таблица на единичните разходи и да се включат разходи за организация и управление  на проектите;

- в Условията за кандидатстване по отношение на устойчивостта да се конкретизират: обемът на предоставяните услуги, както и времевия период (срокът), за който на същите следва да се осигури устойчивост. 

Пълният текст на становището можете да видите ТУК.

НСОРБ благодари на десетките общини и общински експерти, които предоставиха важни и аргументирани предложения по операцията.