Нови указания за работа на детски и спортни центрове и за функцониране на заведенията за хранене

30.05.2020

313

В сила са указания за функциониране на спортни центрове, за присъствено обучение и дейности в предучилищното и училищно образование, частни детски центрове, както и указания на министъра на туризма за работата на заведенията за хранене и развлечения.

От прикачените файлове можете да изтеглите:

  • Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете/Заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, с която се актуализират указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти и съоръжения при провеждането на спортни занимания;
  • Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образование;
  • Указания за организиране на дейностите в частните детски центрове в условията на епидемична ситуация;
  • Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.