Новата Екокомисия на НСОРБ очерта важните приоритети в своята работа

21.07.2020

135

На своето първо за мандата заседание членовете на Постоянната комисия по екология и чиста среда на НСОРБ набелязаха основните приоритети пред общините в сферата на устойчивото развитие.

В областта на управление на отпадъците предстои да бъдат намерени решения за продължаващите през последните години проблеми в работата на общините с организациите за оползотворяване на отпадъците. НСОРБ ще продължи да подкрепя своята последователна позиция и ще настоява средства за управление на масово разпространените отпадъци да бъдат насочвани към общините. Важна задача в най-кратки срокове е поетапното преодоляване на проблемите с обмена на информация между институциите с цел изчисляване на общините цели, което води до системно забавяне издаването на заповедите за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО.

ПК по екология и чиста среда ще предприеме мерки за преодоляване на проблема с честите обжалвания на общинските наредби по управлението на отпадъци  и за въвеждане на ясна демаркация между санкциите, налагани от структурите на МОСВ и глобите за нарушения, които са от компетенциите на местните администрации. Въпросът вече нееднократно е поставян пред ръководството на МОСВ, с проблема е запозната и председателя на Парламентарната комисия по околна среда в НС Ивелина Василева. През последните години в сериозен проблем за общините се превръща възникването на незаконни сметища за строителни отпадъци. НСОРБ ще търси системно нормативно разрешаване проблема.

Приоритетна задача на общинско ниво е подготовката на нова методика за определяне размера на таксата „битови отпадъци“, която от 2022 г. трябва да бъде съобразена с обема генерирани отпадъци.

В областта на управлението на водите предстои упорита работа за преодоляване на трудностите, свързани с отдаването на концесия за ползване на язовирите – публична общинска собственост.

Новият закон за ВиК предстои да преформатира цялостно системата на управление на ВиК инфраструктурата. Промените извеждат на преден план процеса на консолидация на ВиК сектора и закриване на общинските ВиК дружества. Ще бъде търсено подобряване на нормативните разпоредби и отношение на замърсяването на въздуха. Законът значително разширява обхвата на отговорностите и предвижда по-висок размер на санкциите спрямо кметовете, но не предвижда съразмерни правомощия.

Работата на Постоянната комисия по екология и чиста среда на НСОРБ ще бъде една от ключовите в подготовката на общините за новия програмен период, предвид приоритетите на ЕС в сферата на устойчивото управление и революционния преход към нови енергийни източници, дефинирани в „Зелената сделка“.