НИНКН: указания и правила за работа по време на извънредно положение

17.03.2020

431

За периода на извънредното положение, гласувано от Народното събрание – до 13 април 2020 г., Националния институт за недвижимо културно наследство препоръчва на физическите и юридически лица следните начини за заявяване на различните административни услуги.

 

За Издаване на удостоверения от Националния регистър за статута на недвижимите културни ценности:

Необходимо е попълване на заявление, което потребителите на административни услуги могат да изтеглят от: http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/12

Попълненото и подписано заявление се подава чрез:

  1. Системата за сигурно електронно връчване - https://edelivery.egov.bg/ , която дава автоматична информация за входящ номер на потребителя.
  2. Сканирано на е-мейл: delovodstvo@ninkn.bg в НИНКН, като заявителят получава информация за входящия номер на преписката след регистрацията ѝ.
  3. Получено на хартиен носител по поща или чрез куриер на адреса на НИНКН – ул. „Лъчезар Станчев“ 7, гр. София.

 

За издаване на удостоверение за статут към заявлението се прилага документ за платена такса, както следва: - за срок 5 дни - 15 лв.; - за срок 24 часа - 25 лв.  съгласно Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г.

Искането за издаване на удостоверение ще бъде удовлетворено в нормативно определения срок и в съответствие със заявлението. При заявено желание, сканиран документът може да бъде изпращан и на посочен е-мейл.

 

За останалите административни услуги, които предоставя института подробна информация може да бъде  намерена  на страницата на НИНКН и Министерство на културата.

За допълнителни въпроси, може да свържете с НИНКН на посочените телефони в  електронната ни страница http://ninkn.bg/