Над 1 млрд. лева за общините привлечени допълнително до края на миналата година

15.07.2020

252

В столицата стартира работата на членовете на Постоянната комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ за  мандат 2019 – 2023 г.

В експертно-консултативния орган на Сдружението ще работят 118 представители от 82 общини. 35 от тях са кметове и заместник-кметове, петима – председателите на общински съвети,  15 са общинските съветници и 63-ма общински експерти.

  

Досегашният председател на Комисията - кметът на община Ловеч Корнелия Маринова - подчерта отговорността на всеки от членовете на постоянната комисия за ефективното управление на публичните средства. Екипът на комисията е изградил и успешно поддържа динамична комуникация с всички структури в централната администрация, свързани с управлението, планирането и програмирането на евроресурсите. Г-жа Маринова обърна внимание, че на Комисията предстои да работи на границата на два програмни периода и  към задачите й през този мандат се добавят и предизвикателства, свързани с подготовката на следващия планов период, който въвежда изцяло нов механизъм на взаимодействие.


Сред най-значимите успехи, които отчита в работата си Постоянната комисия на НСОРБ по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, са въвеждането на електронния документооборот в почти всички етапи от управлението на европроектите и солидният допълнителен финансов ресурс, привлечен в полза на общините. Повече от 1 млрд. лв. над предварително планираните средства са привлечени за общините до края на 2019 г., като основната заслуга за това е активността на представителите на НСОРБ в комитетите за наблюдение на програмите с европейско финансиране.

В рамките на заседанието бе избрано новото ръководство на постоянната комисия към НСОРБ. За нейн председател единодушно бе преизбрана кметът на община Ловеч г-жа Корнелия Маринова.

През новия мандат като заместник-председатели ще я подкрепят:

Йордан Младенов, кмет на община Пещера;

Ирина Савина, заместник-кмет на Столична община;

Маринела Цонева, директор на дирекция в община Велико Търново;

Мария Гиева, изпълнителен директор на МИГ Раковски;

Предстои да бъдат дискутирани проблемите, които пандемията предизвика в управлението, в това число и на проектите, финансирани със средства от ЕС или по линия на националните и международните програми. Екипът на НСОРБ е изготвил обстоен анализ за изпълнението на общинските проекти, съфинансирани от ЕСИФ за 2019 г. Ще се дебатират и актуални въпроси за изпълнението на проектите на общинско ниво и формира позиция за програмиране на допълнителните средства от ЕС за насърчаване възстановяването от кризата в контекста на пандемията от Covid-19.

Директорът на дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет Иван Иванов ще запознае представителите на общините – членове на ПК по европейски фондове, национални и международни програми и проекти, с напредъка по изготвянето на националните стратегически документи за управление на средствата от ЕС за програмен период 2021-2027 и с актуалните предложения на ЕК по Многогодишната финансова рамка в контекста на ЕС Ново поколение.

И през този мандат местните власти ще могат да разчитат на експертна подкрепа от страна на НСОРБ за подготовката на стратегически документи и разработване на механизми за междуобщинско сътрудничество за програмен период 2021-2027. Предстои новият състав на ПК по европейски фондове, национални и международни програми и проекти на НСОРБ да набележи приоритетите в своята работа до 2023 г.