Набират се проекти за опазване на околната среда по ФМ на ЕИП

08.04.2020

571

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5a61dfa6-0229-4bcb-b7df-c0d9b7900cb2 е обявена покана за нaбиране на проекти по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП).

Обект на подкрепа по схемата са проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по управлението на ресурсите, рециклирането на отпадъци и кръговата икономика сред образователните институции (училища) и населението.

Допустими за финансиране са дейности за:

  • Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръговата икономика и рециклирането. Програмите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции (училища), така и към преподавателите;
  • Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища). Кампаниите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции, така и към преподавателите, като могат да бъдат насочени и към широката общественост;
  • Промотиране на дейности в подкрепа на рециклирането и повторната употреба на отпадъци. Промотирането следва да е свързано не само с разпространение на информация и материали, но и съпроводено от практически дейности;
  • Свързани с трансфер на добри практики за образователни кампании относно кръговата икономика и рециклирането в различни образователни институции (училища).

Общият бюджет по схемата е 550 хил.евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 50 хил. евро,  а максималният – 200 хил. евро.

Кандидати могат са бъдат всички публични или частни организации с нестопанска цел, регистрирани като юридическа лица в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, определени в Закона за училищното и предучилищното образование.

Проектите следва да са с продължителност от 12 до 24 месеца.

Кандидатите могат да депозират проекти самостоятелно или в партньорство. Една организация може да бъде бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по поканата. Няма ограничение за максималния брой партньори, но той трябва да съответства на целите на проекта, планираните резултати, дейности и бюджет. Насърчават се проекти, изпълнени в партньорство с организации от страните донори.

Крайният срок за кандидатстване през ИСУН 2020 е 31 юли, 17.00 часа.