Набират се проекти за опазване на околната среда и климатичните промени по Норвежката програма

22.07.2020

190

На https://www.eeagrants.bg/novini е публикувана покана за набиране на проектни предложения по  процедура „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта  на процедурата е да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове, адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата, въвеждане на добри практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Общият бюджет на процедурата е 3 млн. евро. Минималният размер на проект е 200 хил. евро, а максималният - 500 хил. евро.

Допустимите кандидати и партньори са общините. Те могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Една община може да бъде бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта. Допустими партньори могат да са всички публични или частни лица, със стопанска или нестопанска цел, както и неправителствени организации от България или държавите- донори, държавите -бенефициенти или от държави, извън Европейското икономическо пространство имащи обща граница с България или международни организации/орган/агенция.

Допустими за подкрепа са дейности за:

  • Подобряване на компетентността на общинските служители в областта на планирането на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени;
  • Подобряване на уменията и експертизата на местно ниво;
  • Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на транспорта, отпадъците, строителството, енергетиката, водния и други сектори;
  • Разпространяване на добри практики на държавите- донори в областта на адаптация към изменението на климата;
  • Изпълнение на дейности по национални и местни стратегическите планове; разработване и оценка на общински планове за изпълнение на целите за намаляване на емисиите на парникови газове и набелязани мерки за адаптация към изменението на климата; придобиване на знания от партньорство със страна -донор.

Ще се поощряват пилотни и иновативни проекти, които се изпълняват в консорциум от няколко общини, както и проекти с партньори от страните -донори.

Краен срок за кандидатстване 17:00 часа на 7 октомври.

 

По процедурата ще се проведе на 24 юли (петък) информационен ден. Събитието ще е онлайн с начален час 9:30 часа. Участието е с предварителна регистрация до 15:00 часа на 23 юли на следния адрес: eea@moew.government.bg

Изисква се попълването на регистрационна форма достъпна на https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/novini/informaczionen-den-uebinar-po-malka-grantova-sxema-%E2%84%964-klimat-na-24.07.2020-g