Набират се проекти по Норвежката програма

11.05.2020

614

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5ac2faaa-04df-4ff7-a217-7f02276068f6 е публикувана покана за нaбиране на проектни предложения по Открита покана №2  „Кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Допустими кандидати са общините. Общините могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство, като една община може да бъде бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

  • Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци; Реализиране на общински схеми за рециклиране/разделно събиране на отпадъците; Провеждане на кампании за повишаване на осведомеността във връзка с разделното събиране и рециклирането;
  • Разпространяване на добри практики за управление на отпадъците от донорски държави; Дейности за повишаване на уменията и компетенциите на специалистите (служители на Кандидата) във връзка с прилагане на принципите на кръговата икономика; Дейности, свързани с придобиване на знания във връзка с проекта в резултат от партньорство със страна донор.

Общият бюджет по процедурата е 1.5 млн. евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 хил. евро, максималният – 400 хил. евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.08.2020 г.