Набират се проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

01.04.2020

538

На https://ahu.mlsp.government.bg/home/ е публикувана покана за набиране на проекти от Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Допустими кандидати по програмата са работодатели. Подкрепата е в рамките на 4 Компонента с максимален размер на субсидията по всеки, както следва:

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв;

Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;

Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1 000 лв. на лице с трайно увреждане.

Проектните предложения могат да се подават по електронен път, подписани и сканирани на електронна поща: ahu_zaetost@mlsp.government.bg  или по пощата на адрес гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, Агенция за хората с увреждания.

 Крайният срок за подаване на проекти е 17.30 часа на 30 април.