Набират се проекти по фонд „Убежище, миграция и интеграция“

08.05.2020

121

На https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d150b4c3-583a-4403-8f9f-4dab97bf7315 е публикувана покана за набиране на проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки в изпълнение на Плана за действие на ЕС в областта на интеграцията и връщането на граждани на трети държави. Информационни кампании за повишаване на общественото съзнание. Изграждане на система за мониторинг за принудителното връщане“ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ).

Процедурата цели прилагането на действия за интеграция на граждани на трети държави от организации на гражданското общество и централни, регионални и местни власти в контекста на всеобхватни стратегии за интеграция. Дейностите по нея включват предоставяне на интеграционна подкрепа на граждани на трети държави, пребиваващи легално в Република България или граждани на трети държави в процедура по предоставяне на международна закрила в Република България.

Бюджета на процедурата е 640 хил. лв. Минималният размер на проект е 200 хил.лв.,а максималният 640 хил. лв.

Допустими кандидати по процедурата са физически и юридически лица или техни обединения регистрирани на територията на държава-членка на ЕС. Кандидатите може да участват самостоятелно или в партньорство.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 юни.