МЗХГ апелира към кметовете за съдействие по прилагане на ЗОЗЗ

27.08.2020

237

С официално писмо от 21.08.2020 г. Министерството на земеделието, горите и храните призовава общините своевременно да изпълняват разпоредбите на чл. 64а, ал. 5 и 6 от правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

Съгласно тези разпоредби общинската администрация трябва да изпрати копие от подаденото искане за издаване на разрешително за строеж, с което се доказва изпълнение на сроковете, свързани с промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър, както и пред съответните комисии към МЗХГ.

Припомняме, че ЗОЗЗ бе изменен през 2011 г. вследствие общественото напрежение по повод замените на държавен поземлен фонд в периода 2005-2010 г., като е постановено, че решението за промяна на предназначението на земеделска земя запазва действието си в определени срокове.

С текста на писмото на Министъра на земеделието, храните и горите можете да се запознаете от прикачения файл.