МТСП: Набират се проекти по патронажната грижа срещу CODID-19

31.03.2020

639

      На https://esf.bg/procedures/patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-lica-s-uvrezhdanija-komponent-3/  е публикувана покана за набиране на проекти по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на процедурата е осигуряване на достъп до услуги на уязвими лица, включително хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от корона вируса, както и на лица в карантинен период.

Допустими кандидати по процедурата са всички общини и районите на Столична община. За участие в настоящата процедура, общините:

  • с договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, следва да подадат искане за сключване на допълнително споразумение към договора си. С подаването на искане за допълнително споразумение не е допустима смяна/отпадане на партньор от договора по Компонент 2 (ако е приложимо). Искането следва да включва само дейности и разходи, свързани с превенция на разпространението на корона вируса и снижаване броя на заболелите от COVID-19;
  • без договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ и районите на Столична община, следва да кандидатстват с проектно предложение до 17.30 часа на 28 април. Общините могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство помежду си. Районите на Столична община могат да подадат проектно предложение в партньорство само с друг район/и.

Допустими за подкрепа по процедурата, са следните дейности:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);
  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата;
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

В рамките на всеки проект задължително се изпълнява и дейност за информация и комуникация.

Общият бюджет на процедурата е 45 млн.лв. В приложена към Условията за кандидатстване Таблица, е посочен индикативният брой на потребителите, както и максималният размер на безвъзмездната помощ за всяка община и за всеки район на Столична община.

По процедурата са допустими разходи за персонал и за изпълнение на дейностите по проекта (командировъчни и транспорт на персонала, в т.ч. и до/от лица под карантина; лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите; дребно оборудване и обзавеждане за диспечерски център; наем на превозни средства, гориво, др.; организация и управление; информация и комуникация и други разходи, свързани и необходими за изпълнението на проектните дейности).

В подкрепа на общините, екипът на НСОРБ предоставя безплатни консултации по подготовката на проекти по процедурата. Консултациите могат да включват: цялостна разработка на проект, становище по конкретни въпроси, експертно мнение и други.

За да се възползвате от безплатната подкрепа на НСОРБ, следва да:

  • Изтеглите формуляра на заявка от Интернет-страницата на НСОРБ на адрес: www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/Download/Forma_za_zaqvkadocx;
  • Изпратите попълнената и подписана от кмета на общината/района на Столична община заявка на електронния адрес на Сдружението – namrb@namrb.org (допълнителни указания са посочени във формуляра).

Във възможно най-кратък срок, осигурените от НСОРБ експерти ще се свържат с посоченото в заявката лице за контакт за създаване на необходимата организация за работа.

Предоставените на общините услуги ще бъдат заплатени от НСОРБ в рамките на проект «ПРОГРЕС», съфинансиран от ОП «Добро управление».

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор – 0888 603342, t.dacheva@namrb.org и Виктор Георгиев – 0882 390928, v.georgiev@namrb.org.