МРРБ инициира създаване на обща база данни за общинските пътища и съоръжения

12.09.2018

367

Отчитайки задължението на МРРБ за развитието и управлението на безопасността на пътната инфраструктура в страната, се инициира създаване на обща база данни за общинските пътища по общини с цел изготвяне на анализ на експлоатационното състояние на общинската пътна мрежа.

С писмо до областните управители и НСОРБ, МРРБ напомня, че съгласно разпоредбите на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, общините следва да водят техническа отчетност, която включва технически паспорти на общинските пътища и база данни за съоръженията, за проведените прегледи, проверки, обследвания и изпитване на елементите на пътя за установяване на експлоатационното им състояние, за определяне на причините за възникналите повреди и дефекти, за експлоатационното състояние на общинската пътна инфраструктура и за изграждане на системи за управление на пътните настилки и съоръжения.

Информацията, включена в базата данни за общинските пътища, която общините имат ангажимент да поддържат и актуализират периодично би следвало да служи при планирането на дейностите и финансирането на изграждането, реконструкцията и ремонта на общинските пътища.

Във връзка с горното е необходимо от общините да подготвят и изпратят актуална информация за състоянието на общинските пътища и съоръжения, съгласно изготвената от МРРБ таблица, в срок до 15 октомври 2018 г., на следните електронни адреси: sdobreva@mrrb.government.bg и ddali@mrrb.government.bg

При необходимост от допълнителни разяснения, може да се свържете с експерт „Териториално устройство“ в НСОРБ на e-mail: m.gizdova@namrb.org

Документи