МОН и НСОРБ ще работят съвместно за задържане на децата в училище и за промяна в модела на делегираните бюджети

25.05.2017

255

Материалната база продължава да е сред основните проблеми на общините

На 25 май 2017 г. се проведе среща на членове на Управителния съвет с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и зам.-министъра Деница Сачева. В разговорите участваха кметовете на общините Монтана, Враца, Гоце Делчев, Казанлък, Елин Пелин, Самоков, Велики Преслав и Карнобат, както и експерти на НСОРБ.

Основните задачи, по които ще се работи съвместно до края на 2017 г. са създаването на механизъм за междуинституционално сътрудничество за обхващане и задържане на децата в училище, както и промени в модела на делегираните бюджети. Механизмът, който ще бъде прието от Министерски съвет, трябва да бъде подготвен до края на м. юни. „Предучилищното и училищно образование е приоритет на Правителството и получава необходимата финансова подкрепа. Затова сме готови да приложим всички възможни мерки, за да гарантираме обхвата на децата, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование“ – подчерта министър Вълчев. През следващите два месеца ще се проведат поредица от обсъждания за определяне на конкретните действия, в които ще бъдат включени и представители на НСОРБ. Сдружението ще разпространи целева анкета, чрез която общините ще могат да представят своите идеи и предложения както по механизма за обхващане и задържане на децата, така и по промяна в разпределителния механизъм на средствата по делегираните бюджети на училищата и детските градини.

Представителите на НСОРБ поставиха откритите проблеми на общините по изпълнение на ангажиментите по подписания на национално ниво колективен трудов договор и други принципни проблеми, направиха и конкретни предложения по финансовата рамка за образованието през 2018 г.

След над 2-часова дискусия, бяха постигнати следните договорености:

  • МОН подкрепя предложението и ще включи представители на общините в процеса на договаряне на възнагражденията в сферата на предучилищното и училищно образование;
  • Министерството ще реагира своевременно по всички получени от НСОРБ и от общините сигнали за фиктивно записани ученици, неефективен учебен процес и други;
  • Възнагражденията на персонала в системата на образованието ще бъдат увеличени с 15% от септември‘2017 г. За целта ще бъде осигурено целево финансиране от държавния бюджет, което ще покрие и дефицита в отделни общини за осигуряване на настоящия размер на възнагражденията и другите социални плащания (основно за заетите в детските градини);
  • В рамките на бюджетната процедура ще се търсят възможности за отразяване предложенията на НСОРБ по бюджет‘2018 г. – основно свързани със средствата за подобряване на материалната база и за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи и на учениците от 1 до 4 клас.

В хода на дискусиите бяха обсъдени и други открити проблеми – мерките срещу проявите на насилие и агресия в училищата и детските градини, възможностите за повишаване отговорността на родителите и тяхното реално влияние върху образователния процес, взаимодействието между общините и Регионалните управления по образование и т.н., по които ще продължат да се търсят успешни решения. От своя страна министър Вълчев призова за засилване на контрола от страна на кметовете на общини спрямо директорите и персонала на детските градини с цел предотвратяване случаите на физическо и психическо насилие над децата.

Двете страни бяха категорични, че образованието на децата е тема, към която никой не е равнодушен. Именно затова, те потвърдиха общото си разбиране, че проблемите трябва да бъдат решавани чрез диалог, търсене на консенсусни решения и непрекъсната оперативна комуникация между МОН, общините и другите заинтересовани страни.