Министърът на здравеопазването издаде три заповеди във връзка с удължаване извънредната епидемична обстановка до края на септември

01.09.2020

206

Министърът на здравеопазването, проф. Костадин Ангелов издаде три заповеди във връзка с решение на Министерския съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до края на септември. Част от въведените противоепидемични  мерки са както следва:

  1. Възобновяват се присъствените учебни занятия в системата на предучилищното и училищното образование. Учебният процес се организира и провежда в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. Присъствената дейност във висшите училища се осъществява според изискванията на съответното висше училище и при спазване на въведените в страната общи противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда и от разстояние в електронна среда чрез използването на информационни и комуникационни технологии. Езикови и образователни центрове, както и занимални, организирани от юридически и физически лица, предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра и при спазване на въведените противоепидемични мерки. По отношение посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения – считано от утре, 1 септември, същите се разрешават единствено за близките на пациенти в терминален стадий. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора.

Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията по т. II от същата заповед.

Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия, като се публикуват на интернет страницата на съответната община.

С пълния текст на Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. можете да се запознаете в ТУК.

  1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения по алгоритъм посочен в Приложение 1 от Заповед № РД-01-487/31.08.2020г., както и недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести и провеждане на инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение 2 от същата заповед. Препоръчва се осъществяването на работния процес да продължи в дистанционна форма. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Съгласно заповедта работодателите могат да прилагат и други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност. Целта е да бъде осигурено по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. и ограничаване на несъществените контакти на работното място.

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповедта.

Изключение от задължението се допуска за:

  • клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;
  • спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
  • участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
  • участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници.

Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

С пълния текст на Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. можете да се запознаете ТУК.

  1. Със Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус. Лицата, които пристигат в България от Турция, Сърбия и Беларус се допускат на територията на страната без да е необходимо да представят документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19. Директорът на съответната регионална здравна инспекция отменя със заповед издадените предписания за поставяне под карантина на лица, пристигнали в България от Турция, Сърбия и Беларус в периода от 20.08.2020 до 31.08.2020 г.

С пълния текст на Заповед № РД-01-488/31.08.2020 г. можете да се запознаете ТУК.