КС на НСОРБ прие одиторския доклад за 2019 г.

11.09.2020

83

На свое редовно заседание, проведено на 11.09.2020 г. във Велико Търново, Контролният съвет на НСОРБ прие одиторския доклад по Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019. Съгласно Закона за счетоводството, финансовият отчет се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. КС на НСОРБ избра и независим одитор за 2021 г.

Обсъдена бе и информация за неиздължения членски внос на някои от членовете на НСОРБ. Членовете на Контролния съвет са лично ангажирани с изясняване на причините за всеки конкретен случай и значителна част от задълженията се изчистват. Към момента НСОРБ предоставя експертни консултации, услуги и обучения на всички свои членове, независимо от неизплатения членски внос.