Отговорности:

1. Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет 

2. Контролира дейността на Управителния съвет и на изпълнителния директор 

3. Следи за спазване на Устава и на Правилника 

4. Контролира изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина 

5. Контролира управлението на имуществото на Сдружението и внася предложения в Общото събрание за неговото ефективно и законосъобразно използване 

6. При необходимост организира извършването на финансови ревизии 

7. Дава становище по годишния отчетен доклад на Управителния съвет 

8. Ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание.