Комитет на регионите

Комитетът на Регионите на ЕС (КР) http://cor.europa.eu/bg/Pages/home.aspx е основан през 1994 г. Той е политическата асамблея на представителите на местните и регионалните власти на ниво ЕС и подпомага разработването на политиките и законодателството на Съюза. Договорите задължават Европейската комисия, Европейският парламента и Съвета на ЕС да консултират с КР свои предложения, които имат отражение на регионално или местно равнище.

КР провежда 6 пленарни сесии годишно, на които се приемат над 50 становища, свързани със законодателството на ЕС. Провежда над 40 консултации със заинтересованите страни и организира над 300 прояви годишно.

Членовете на КР са 350 на брой, лица заемащи изборни длъжности в местни и регионални власти от 28-те държави-членки на ЕС. Броят на заместниците им е отново 350. Мандатът на представителите в КР е 5 години. Броят на представителите на отделните страни зависи от населението им, като членовете на КР от една държава формират националната й делегация.

Българската национална делегация се състои от 12 членове и същият брой техни заместници. Те се предлагат от НСОРБ и се одобряват от Министерския съвет. Всяка делегация има ръководител, като начело на българската делегация за мандат 2015-2020 г. е определена г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово.

Членовете на КР са групирани също така в зависимост от принадлежността си към една от 5-те политически групи в Комитета: Европейската народна партия (ЕНП), Партията на европейските социалисти (ПЕС), Обнови Европа, групата на Европейския алианс (EA) и групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР).

Председател на КР е г-н Карл-Хайнц Ламберц, г-н Марку Маркула е първи заместник-председател. Генерален секретар,  който  ръководи администрацията на КР е г-н Иржи Бурианек.

Ръководните органи на КР са асамблеята на представителите на местните и регионалните власти, Бюрото, Конференцията на председателите на политическите групи и председателят. Бюрото на КР се състои от председателя, първия заместник-председател, 28 заместник-председатели от държавите-членки, 28 членове и председателите на политическите групи. България има двама представители в Бюрото, Малина Едрева, общински съветник в Столичния общински съвет, която е и заместник-председател на Бюрото. Другият ни представител е Владимир Москов, кмет на община Гоце Делчев.

КР има 6 комисии. Те работят по ключовите политики на КР, които от своя страна са тясно обвързани с приоритетите на Европейската комисия и Европейския парламент:

-Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX): сфера на дейност – зона на свобода, сигурност и правосъдие, Харта на основните права на ЕС, имиграционна политика, убежище и визи, активно гражданство, децентрализация, конституционни въпроси, многостепенно управление, по-добро законотворчество, субсидиарност и пропорционалност, международни договори и преговори политика в областта на външните отношения, политика на съседство; политика на разширяване;

-Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС (COTER): сфера на дейност - икономическо, социално и териториално сближаване, структурни фондове, териториално устройство, градоустройствена политика, жилищно настаняване, транспорт, макрорегиони, териториално сътрудничество, регионални статистически данни и показатели;

-Комисия по икономическа политика (ECON): сфера на дейност - индустриална политика, политика за МСП, икономическа и парична политика, икономическо управление, европейски семестър, вътрешен пазар, международна търговия и тарифи, конкуренция и политика в областта на държавните помощи;

-Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика (ENVE): сфера на дейност - изменение на климата, енергия от възобновяеми източници, политика в областта на околната среда, трансевропейски мрежи в енергийния сектор, нови енергийни политики, космическа политика на ЕС;

-Комисия по природни ресурси (NAT): сфера на дейност - развитие на селските райони и ОСП, рибарство, производство на храни, морска политика, здравеопазване, защита на потребителите, горско стопанство, гражданска защита, туризъм;

-Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC): сфера на дейност- политика по заетостта, социална политика и социална закрила, мобилност, равни възможности, образование и обучение, иновации, научни изследвания и технологии, програма в областта на цифровите технологии, информационното общество в ЕС, включително трансевропейските ИКТ мрежи, аудиовизуална индустрия и медийни технологии, младеж и спорт, многоезичие и насърчаване на малцинствените езици, култура и културно многообразие.