Коментирайте промените в наредбата за финансовите корекции

08.07.2019

849

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Постановление за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните им показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), приета с Постановление №57 на Министерския съвет от 2017 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4476.

Измененията са в резултат на решение на Европейската комисия (ЕК) от 14 май т.г. за въвеждане на нови насоки за определяне на финансови корекции върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случаи на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки.

В Електронния бюлетин – броeве 51 от 2018 г. (https://www.namrb.org/bulletin/online/2877) и 23 от 2019 г. (https://www.namrb.org/bulletin/online/3208), публикувахме информация за промените в насоките,  действащи от края на 2013 г.

В публикувания проект има съществени промени на действащата наредба, по-важните са:

- отпадат разпоредбите, указващи, че при констатирано нарушение, което няма и не би имало реално или потенциално финансово отражение, се определя финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател (чл. 6 от настоящата наредба);

- основно променено е приложение №1 към чл. 2 за видовете нередности при нарушаване на правилата на обществените поръчки и съответстващите им процентни показатели за финансови корекции:

*  изменени са описания на съществуващи видове нередности;

*  добавени са нови видове;

*  процентните показатели за финансовите корекции са разделени на два типа, според видовете обществени поръчки в чл.20, ал.1-3 от Закона за обществените поръчки;

*  променени са процентни показатели и/или правила на съществуващите видове нередности;

- в приложение №2 към чл. 2 за корекции при нарушаване на хоризонталните принципи на регламентите: отпадат ниските процентни показатели на корекции от 2 и 5 на сто;

- с наредбата се внасят промени и в други нормативни актове по ЗУСЕСИФ – в постановлението за създаването и дейността на Комитетите за наблюдение за програмен период 2014 – 2020 г., както и в наскоро приетото Постановление за разработване на стратегическите и програмните документи за средствата от ЕС за програмен период 2021-2027.

За формиране на общо становище на НСОРБ, до 19 юли на електронна поща: namrb@namrb.org очакваме коментари и бележки. Молим да посочвате страницата и разпоредбата, за които се отнасят коментарите.