Кои медицински специалисти могат да ползват допълнително договорения служебен отпуск?

06.07.2020

328

На 13.05.2020 г. НСОРБ изпрати писмо до министъра на здравеопазването, във връзка с противоречиви тълкувания, свързани с прилагането на  Допълнителното споразумение от 07.04.2020 г. към Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г.

В отговор от Министерството на здравеопазването бяха получени следните уточнения:

Колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г. се прилага за всички здравни и лечебни заведения на територията на Република България и служи като основа за водене на преговори, но няма пряко действие.

С КТД в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г., изменен с Допълнително споразумение от 07.04.2020 г., се предвижда, че за работещите в системата на детско и училищно здравеопазване дните, обявени от министъра на образованието и науката, кмета на съответната община или друг компетентен орган за неучебни по независими от страните по трудовото правоотношение причини, като епидемии, енергийни кризи, извънредно положение и други случаи на непреодолими събития, се считат за платен служебен отпуск по смисъла на чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда (чл. 40, ал. 1).

Клаузата може да бъде приложена и за медицинските специалисти, работещи в детските ясли и детските градини, за периода от влизане в сила на изменението на чл. 40, ал. 1 от КТД в отрасъл „Здравеопазване“ – 2018 г. (07.04.2020 г.) до датата на възобновяване на дейността на детските заведения (22.05.2020 г. съгласно Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването), ако е договорена за съответното детско заведение.

Що се касае за медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети в училищата, посочената клауза няма да може да се приложи автоматично, тъй като в училищата не е налице обявяване на неучебни дни. Ползването на отпуск е по преценка между работодателя и работещия, в зависимост от трудовия процес съгласно длъжностните характеристики на медицинските специалисти и конкретната ангажираност на лицата в него.

Вижте пълния текст на писмото на министъра на здравеопазването в прикачения файл.