Кметът на община Габрово Таня Христова ще представлява страната ни в работата на първото заседание на 138-а пленарна сесия на Европейския комитет на регионите

10.02.2020

93

На 11 февруари започва работа Европейския комитет на регионите. Неговият мандат започва официално на 26 януари 2020 г. и  продължава до 25 януари 2025 г. Първото заседание на новия състав на европейския орган на регионите има учредителен характер, а в рамките на пленарната сесия делегатите ще изслушат няколко становища на ЕКР: относно „Пакет „Разширяване" за 2019 г.", за „Приносът на регионите и градовете за развитието на Африка", становище за укрепването върховенството на закона, позиция в рамките на диалога „Към устойчиви квартали и малки общности” и още няколко доклада, възложени от предишния състав на Комитета.

Комитетът на регионите е консултативен орган, който представлява интересите на регионалните и местните органи в Европейския съюз и представя становища от тяхно име пред Съвета и Комисията. ЕКР е политическа асамблея, съставена от представители на регионалното и местното управление на изборна длъжност, работещи за европейската интеграция и осигурява институционално представителство на всички териториални единици, региони, градове и общини в ЕС. Мисията му е да приобщава регионалните и местните органи в процеса на вземане на решения в Европа и по този начин да насърчава по-активното участие на гражданите.

В съответствие с разпоредбите на Решение 2014/930/ЕС на Съвета от 16 декември 2014 г. Комитетът на регионите се състои от 350 членове, разпределени между  страните с фиксирана квота. Предстои състава на своите делегации да попълнят Белгия, Германия, Малта, Полша и нашата страна. Още през предходната година, ръководният орган на НСОРБ взе единодушно решение,  членовенте на българската делегация в ЕКР да бъдат определени от новия състав на Управителния съвет на Сдружението, който ще бъде избран от Общото събрание на 26 февруари 2020 г. Изключение беше направено единствено по отношение на досегашния ръководител на делегацията – кмета на община Габрово Таня Христова. На 30 септември 2019 г. тя беше избрана за председател на Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) и досегашния УС на НСОРБ прие да потвърди кандидатурата й и за новия състав на българската делегация в ЕКР с оглед запазване на престижната й позиция, каквато представител на страната ни заема за първи път.

Република България  участва в работата на Европейския комитет на регионите с делегация от 12 изборни лица от местната власт, чийто мандат е 5 години. Те се одобряват от Министерски съвет по предложение на Управителния съвет на НСОРБ. На всеки четири години, след провеждането на местни избори, се извършва частична актуализация на състава на делегацията. Утвърдена практика е кандидатурите да се предлагат от новоизбрания състав на Управителния съвет на НСОРБ.  На следващата сесия през м.март 2020 г., българската делегация ще участва в пълния си състав.