Силвия Георгиева завършва Софийския университет „Свети Климент Охридски“ със специалности „Политически науки“ и „Европейска публична администрация“, с профил „Местна власт и управление“.

Придобита следдипломна квалификация „Лидерство и местна демокрация“ от Централноевропейския университет в Будапеща, както и специализации по управление на проекти с европейско финансиране от България, Белгия и Гърция.

Има над 15 годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник; като управител на НСОРБ – Актив ЕООД от създаването й през 2006 г. досега, както и петгодишен опит в управление на неправителствена организация.

На 43 години, омъжена, с едно дете.

 

Отговорности:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет 

2. Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност 

3. Ръководи и координира дейността на звената 

4. Представлява Сдружението при кандидатстване и управление на проекти, подкрепящи и финансиращи неговата дейност 

5. Разработва годишния проектобюджет на Сдружението и го представя на Управителния съвет за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание 

6. Отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред Общото събрание в края на всяка финансова година 

7. Управлява имуществото на Сдружението 

8. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението 

9. Създава работни групи в изпълнение на Годишната програма за дейността на НСОРБ и решенията на Общото събрание и на Управителния съвет 

10. Осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на Общото събрание, Управителния съвет и на Контролния съвет.

 

За дейността си изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет.