Изменение на текстовете на ОПРР

03.07.2020

152

С решение от 24 юни Европейската комисия е одобрила изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) http://www.bgregio.eu/novini/1720/oprr.aspx

Изменението включва:

  • Нова специфична цел в рамките на приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“, със съответните допустими дейности и индикатори. Новата специфична цел е насочена към подобряване на капацитета за реагиране на кризи в системата на здравеопазването;
  • Увеличаване на бюджета на ос 4 с 40.4 млн. лв. за подкрепа на мерки за подобряване капацитета на обществените здравни институции за справяне с кризисни ситуации. Тези средства са за сметка намаляването на бюджетите на: ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ с 15 млн. лв.; ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ с 1.3 млн. лв.; ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ с 9.1 млн. лв. и ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с 15 млн. лв.