Изготвен от НСОРБ законопроект за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност представихме в Народното събрание

21.09.2018

396

Националното сдружение на общините в Република България представи в Народното събрани законопроект за гробищните паркове, гробищата, погребенията и погребалната дейност, изготвен от Сдружението. Целта на законопроекта е да се регламентират обществените отношения по предоставянето на тази услуга по начин, по който да защити обществения интерес на първо място и интересите на близките на починалите. Проектът трябва да създаде условия за предлагането на качествени услуги, както и поддържането на гробищата и гробищните паркове по съвременни, европейски стандарти, каза Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева заяви пред парламентаристите, че за обществото и в частност общините това е една много чувствителна сфера. Тя подчерта, че инициативата за изработване на проекта е от Столична община, която е подкрепена от Управителния съвет на НСОРБ. Беше изтъкнато, че Сдружението търси подкрепа от законодателя за законово уреждане на тази общинска дейност и тя да е рагламентирана с адекватна законова уредба, която да отговаря на условията и възможностите на всички общини. Тя изтъкна, че по време на подготовка на законопроекта е работено активно със Сдружението на общинските обредни домове, както и че проектът е обсъден с четири постоянни комисии в Сдружението и е съгласуван с общините. Силвия Георгиева представи данни от анкета сред общините, според която над 85% от тях подкрепят необходимостта тази материя да бъде уредена със закон.

Заместник-кметът на Столична община д-р Тодор Чобанов подчерта, че има силна необходимост от регламент и инструменти, които да нормализират нещата в сферата на траурните обредни услуги. Нормативната уредба трябва да въведе ясни правила, такси и предотвратяване на криминалните деяния и вандализъм в тези места, каза Чобанов. Трябва да се обединим в един процес и да доведем работата ни по този законопроект до полезни за обществото резултати, заключи заместник-кмета на София.

Красимир Велчев, председател на Парламентарната комисия по вероизповеданията и правата на човека в 44-то Народно събрание поиска пояснение относно предвидените в законопроекта такси  и начинът на определянето им. Изпълнителният директор на НСОРБ увери, че определянето на размера на таксите е в правомощията на всеки общински съвет, който има правото да реши и да освободи от такси в определени случаи.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че с  оглед ефективното приложение на законопроекта, трябва да бъдат предложени и свързани изменения на Закона за вероизповеданията.

В заключение, по предложение на зам.-председателя на НС Емил Христов, който също взе активно участие в дискусията, беше прието решението в срок от един месец да се усъвършенстват текстовете по дискусионните въпроси, като след това законопроектът бъде представен на народните представители от ресорните комисии за внасяне.