Информация за общинските ВиК оператори относно разрешените продуктите за дезинфекция на питейни води

23.03.2020

86

Министерство на здравеопазването (МЗ) се обърна към НСОРБ за разпространяване на информацията, че към момента се преразглеждат разрешителните на фирмите за представяне на пазара на биоциди за дезинфекция на питейни води. Същите продукти се използват от ВиК операторите, с цел изпълнение на задълженията им за ефективна обработка и дезинфекция на водата.

ВиК операторите, когато употребяват биоциди без издадени или с отменени разрешения. подлежат на имуществена санкция, която е в размер от 5000 до 50 000 лв. по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.

Министеството прилага и Списък на продуктите и фирмите, за които са изпълнени нормативните изисквания. Писмото на МЗ и списъка може да се намери ТУК.

При съмнение за достоверността на предоставените Ви данни и документи можете да се обръщате към експертите от Министерство на здравеопазването на следните телефони и ел. адреси: инж. Анна Масларска, тел. 02 9301 214, e-mai1: amaslarskaJmh.government.bg и инж. Виктория Христова, тел. 02 9301 216, e-mail: vhristova@mh.governinent.bg.