Информация за бенефициентите по ОПОС

30.07.2020

119

На https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/5299 са публикувани актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществените поръчки на бенефициентите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

Същите са актуални към редакция на ЗОП -обнародвана в ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г. и Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции – обнародвана в ДВ. бр. 19 от 06.03.2020 г.