Информация, във връзка със запитвания от общини относно предстоящите местни избори

16.10.2019

2167

По повод постъпили запитвания, Ви информираме следното:

1. Назначаване на кметски наместници в кметствата, в които няма да бъдат проведени местни избори през 2019 г.

На 08.10.2019 г. влезе в сила приетия от Народното събрание Закон за изменение на Закона за местното  самоуправление и местната администрация, обн. ДВ, бр. 79/2019 г.

Съгласно разпоредбата на §2 от Заключителните разпоредби на цитирания закон, считано от 28.10.2019 г. в населените места – административни центрове на кметства, в които на местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА /решение на общинския съвет за одобряване на общата численост и структура на общинската администрация, съответствие на лицето с изискванията по  чл. 397, ал.1 от ИК и акт за назначаване от новоизбрания кмет на общината/.

Заварените кметове на кметства, в които на местните избори на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, след изтичане на техния мандат /27.10.2019 г./ изпълняват временно функции на кметски наместници до освобождаването им от новоизбраните кметове.

 

2. Начало и край на мандата на кметовете и общинските съвети

Съгласно Конституцията, Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация, мандатът е период от време, в който кметът /на община, район и кметство/ и общинският съвет като органи на местното самоуправление осъществяват предоставените им по закон правомощия. Този период започва да тече от датата на провеждане на местните избори и приключва /според Конституцията и практиката на Конституционния съд – Решение №5/2001 г. и др./ на датата на провеждане на следващите местни избори - 27.10.2019 г.