Информация относно етапа на разработване на необходимите изменения и допълнения в наредби във връзка с промените в ЗУТ от 01.01.2019 г.

22.04.2019

418

Във връзка с промените в ЗУТ от 01.01.2019г. с писмо от Председателя на УС на НСОРБ до министрите на регионалното развитие, на енергетиката и до председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране изискахме информация на какъв етап е разработването на:

  • Изменения и допълнения на Наредбите, касаещи условията и редът за присъединяване на недвижими имоти и потребители към мрежите на експлоатационните дружества с цел съответствие с разпоредбите на ЗУТ;
  • Тарифа за цените на административно-техническите услуги, които предоставят експлоатационните дружества в процеса на инвестиционното проектиране и разрешаване на строителството, извън случаите, когато се предоставят безвъзмездно;
  • Образец на заявление за издаване на виза за проектиране, с което възложителите могат да поискат да им бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането.

От получените в НСОРБ отговори от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и от Председателя на КЕВР става ясно, че въпреки изтеклия законов срок, посочените наредби, както и тарифата на цените на услугите предстои да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на ЗУТ, което е и необходимо условие за да се оформи окончателният вариант на образеца на заявление по чл.140а от ЗУТ.

 

С пълните текстове на писмата можете да се запознаете тук:

Писмо на НСОРБ

Отговор на МРРБ

Писмо от КЕВР