Годишната среща на местните власти – втори ден

02.10.2018

1556

 

Активната програма на срещата продължи и през втория ден – оживени дискусии с ключови за общините министри и много въпроси, насочени към развитието на общините. Сутринта се проведоха три паралелни форума по актуални за общините теми, а следобед – две пленарни сесии.

Форумът, посветен на приноса на общините за опазване на обществения ред и защита на населението при кризи включваше две основни теми – взаимодействието между МВР и местните власти по опазването на обществения ред и управлението и безопасността на общинските язовири в контекста на последните изменения в Закона за водите. Първата тема представителите на общините коментираха с Красимир Ципов, зам.-министър на вътрешните работи, и Младен Петров, директор на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към МВР.

Въпросите по прехвърляне на общински язовири на държавата, новите условия за контрол по състоянието на водните обекти и категоризацията им бяха адресирани към заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов, вр.и.д. председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов и Бончо Бончев, дирекция „Техническа хармонизация и потребителски политики“ на Министерство на икономиката. 

Водещият – Иво Димов, кмет на Димитровград и зам-председател на УС на НСОРБ, очерта основното предизвикателство пред местните власти – финансирането на дейностите по превенция: „Всички ние имаме достатъчно яснота относно рисковите обекти на територията на общините ни, за необходимите мерки за превенция, за много от обектите имаме изготвени проекти. Крайно време е в национален мащаб да се въведе в действие механизъм за финансиране на действията по превенция, който да бъде заложен в Закона за държавния бюджет – като целева субсидия за общините, разпределена по конкретни обекти.“

Постиженията на Столична община по превенция и защита при бедствия представи кметът Йорданка Фандъкова. По късно дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община демонстрира оборудване и примери за ефективни и достъпни решения за приспособяване на спасителна техника, приложими за всяка община.

Водещ на форума на тема „Образователната и социалната системи – интеграция на общинския терен“ бе Донка Михайлова, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян.

В дискусията за обхвата на децата в задължителната предучилищна и училищна възраст бяха обсъждани въпросите за подобряване на координацията между институциите и съкращаването на сроковете за реакция, осигуряване на подкрепа за децата и семействата и съответно налагане на ефективни санкции на родителите. Важни бяха разгледаните възможности за допълняемост на образователните и социалните мерки и възможностите за служебен обмен на информация.

Местните власти поставиха въпроса и за финансово неосигурените си ангажименти в Закона за училищното и предучилищното образование и в новия проект на Закон за хората с увреждания.

Обсъдени бяха и актуалните задачи пред общинското образование и социалните услуги през 2019 г. и предизвикателствата при предоставяне на услугата „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност.

Всички тези актуални за общините теми бяха обсъдени с д-р Хасан Адемов – председател на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, и министрите на образованието и науката и на труда и социалната политика – Красимир Вълчев и Бисер Петков.

Министър Вълчев принципно подкрепи предложенията на общините за постигане на интегриран модел на образователни и социални услуги, като в координираните усилия се включи и Министерството на здравеопазването.

Господин Адемов говори за постигане на ефективен модел на социалната система и решаване на екзистенциалния за него проблем – договорът между политици и общество трябва да реши принципа на социалното подпомагане – универсален или диференциран. Защото, каза той, забелязваме, че колкото повече увеличаваме средствата, толкова повече нарастват проблемите.

Министър Петков говори за предстоящите реформи в социалната сфера и ролята на общините, вкл. като участник в процеса на обществени консултации на законопроектите за хората с увреждания и социалните услуги. Той съобщи новината, че се бърза с утвърждаване на стандарт за делегираната дейност „Личен асистент“ от 2019 година.

Общините и държавата в съвместно управление на територията, беше темата на партньорския форум с МРРБ. Разгледани бяха основно мерките за облекчаване на административната тежест – подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба, промените в Закона за регионалното развитие, възможностите за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство и кадастралната осигуреност. Водещ на форума бе инж. Хасан Азис, зам.-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Кърджали.

В залата още веднъж бе потвърден ангажиментът на общините за подкрепа за всички разумни предложения и идеи за облекчаване на процедурите в устройственото планиране и инвестиционния процес, но и категоричното несъгласие с нови финансово и кадрово неосигурени ангажименти.

В дискусията участваха председателят на Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова и началникът на ДНСК арх. Иван Несторов.

Много въпроси постави и Националната жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по отношение на ангажиментите на общините и взаимодействието между институциите.

Другите теми, които обсъдиха представителите на местната и централната власти бяха ВиК услугите и общите дейности в този сектор, както и възможностите за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища.

 

Срещата, посветена на електронното управление

Срещата със зам. министър-председателя Томислав Дончев и председателя на ДА „Електронно управление“ (ДАЕУ) Атанас Темелков по въпросите на електронното управление премина при голяма активност и интерес от общините.

Водещият – Димитър Николов, кмет на Бургас и член на УС на НСОРБ, обобщи в началото: „Общините, които направиха първите крачки в е-управлението, се убедиха в ефективността му, но всички ние се нуждаем от държавна подкрепа и сигурна среда.

Общините очакват от държавата финансова подкрепа за ускоряване на процеса на въвеждане на електронни услуги и тя може да се търси по посока на оперативните програми.

Заместник министър-председателят Дончев заяви, че е нужна подкрепата на цялата власт – и централна, и местна.  Въвеждането на електронно управление по същество е административна реформа. Това не е електронно копиране на процеси, а друг режим на организация в администрациите, заяви той. Господин Дончев обърна внимание и на сигурността. Държавата има над 17 хил. регистъра и колкото повече стават те, толкова по-уязвими ще бъдем от хакерски посегателства.

Председателят на ДАЕУ даде последна информация, че досега 220 общини са се присъединили към електронния обмен на данни и 11 са подали заявление.

Господин Темелков определи основните предизвикатества пред процеса – хората и ресурсите. Хората в държавната администрация, занимаващи се с ИТ индустрия са 2,3%. Според него, ще има все по-голям недостиг на хора, които внедряват нови технологии в администрациите, бюджетът ще става все по-голям, но няма да има кой да управлява парите. Изводът, каза той, е, че трябва да вървим към централизарано и споделено предоставяне на услугите от администрациите.

Общините зададоха въпроси по ползването на средата за междурегистров обмен на данни RegiX , признаване на е-документите и необходимостта от уеднаквяване и унифициране на регистрите.

 

Пленарна сесия „Силни общини – силна държава“

В пленарната сесия участваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, вицепремиерът Томислав Дончев, министри от днешните форуми, народни представители.

Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ, започна изказването си с поздрав за 12 октомври – Деня на българската община, и с добрите неща, които сдружението и общините успяха да свършат през изминалата година – достойния принос за успеха на първото Българско председателство, успешното изпълнение на европейски проекти и резултатното партньорство между местната и централната власт.

Господин Панов представи накратко и проблемите на местните власти – общинската пътна инфраструктура, задържането на кадрите в общинските администрации и подобряване разпределението на изравнителната субсидия.

Председателят на Народното събрание определи хората в залата като едни от най-важните в държавата, защото те упражняват властта по места. Госпожа Караянчева потвърди нагласата на НС да „чува гласа на общините и да поддържа добрия диалог с тях“. Тя даде висока оценка на изпълнението на споразумението с НСОРБ и спомена добрите примери на резултатно взаимодействие при приемане на законодателни промени.

Поздрав към участниците отправи кметът-домакин Николай Ангелов, кмет на Балчик.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обясни наслова на тази сесия „Силни общини – силна държава“ с желанието да погледнем напред към това, което искаме да постигнем в местното самоуправление в следващите 3 – 4 мандата.

 

В края на втория работен ден на 13-та Годишна среща на местните власти бяха връчени традиционните награди на НСОРБ.

 “Община – реформатор”

 • Общини с мащаб до 10 хил. жители – община Ивайловград
 • Общини от 10 до 50 хил. жители – община Добричка
 • Общини над 50 хил. жители – община Габрово.

“Общинар – реформатор”

 • Иван Баръмски, директор дирекция „Общинска администрация“, община Брезово
 • Анита Маринова, началник отдел „Услуги на гражданите“, община Троян
 • Иво Маринов, директор ОП Туризъм, Столична община

 „Общински дарител“

 • „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД – за дарение от 250 хил. лв. за подкрепа на инициативи за подобряването на образованието, развитието на културата и спорта в община Златица.
 • д-р Андрей Георгиев (посмъртно) – за дарение от 2,5 млн. долара за Ломската гимназия ПГ „Найден Геров“ и община Лом.
 • Стомана Индъстри АД – за дарение от 210 хил. лв. за подкрепа на инициатива, свързана с изграждане на видеонаблюдение в гр. Перник.

 „Партньор на общините“

 • Евгени Смирнов – за МБАЛ Ардино и подкрепа за развитието на община Ардино като туристическа и културна дестинация на стойност над 48 хил. лв.
 • „Монделийз България Продакшън“ ЕООД – за партньорство с община Своге при провеждането на културни и социални инициативи и кампании на стойност над 20 хил. лв.
 • Фондация „Русе-град на свободния дух“ – за партньорство с община Русе при провеждането на културни събития на стойност над 46 хил. лв.
 • Специална награда „Партньор на общините“ – проф. Иван Гаврилов – за мотивирането на гражданите на община Троян да се включат със собствени дарения в запазването и реновирането на културно-историческото наследство в общината и за подпомагане на още над 20 общини

„Активни граждани”

 • Михаил Танев, художник – за цялостната му авторска и дарителска дейност в община Горна Малина през последните 8 години
 • Училищен съвет към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Сливница – за инициативата випускниците да предлагат на общината проектна идея, насочена към подобряване на благоустройството на населените места и общината да я реализира
 • Консултативен съвет за нулеви отпадъци към община Свиленград – за гражданска инициатива, насочена към намаляване на отпадъците
 • Организация „Сили имам да се боря“, Самоков – за инициативи, насочени към помощ на жени с онкологични заболявания, за множество кампании за кръводаряване и кампанийни, профилактични прегледи и други благотворителни акции
 • Диана Димитрова, Елин Пелин – за различни инициативи и за силно изразена гражданска позиция по актуални проблеми в общината
 • Петьо Блъсков – собственик и главен редактор на вестник „Труд“
 • Доброволците към център за работа с доброволци на регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“, Ловеч – за инициативата „Забавно лято“
 • Екатерина Тьорнова, София – за доброволчество към лицата, ползващи социални услуги
 • Емилия Канайкова, Благоевград – за стимулиране на учениците за извънкласни дейности, чрез дарение в памет на съпруга й

“Медиен глас на общините”

Вестник „Строител” и Българско национално радио

Предметните награди за призьорите са осигурени от фирма „БОРИКА банк сервиз“.

   

 

Генерален спонсор на Годишната среща на местните власти – VIVA COM

 

Медийни партньори – БТА, БНТ, БНР, 24 часа

 

Снимки от втория ден на Годишната среща на местните власти можете да видите в галерията на Фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.509279002920847&type=1&l=c8b0e84aa3