Фонд Общинска солидарност

С решение на Общото събрание от 03.12.2014 г., НСОРБ създаде фонд „Общинска солидарност”, чиято основна цел е чрез междуобщинска подкрепа, пострадали общини да бъдат подпомогани финансово за разплащането на първоетапни разходиза неотложни аварийни действия, техника, спасителни екипи и експерти за оценяване на щетите.

Участието във фонда е на доброволен принцип - на основание решение на общинския съвет. Набирането на средствата във Фонда се извършва чрез встъпителна еднократна (не по-малка от 1 000 лв.) и ежегодни вноски (не по-малка от 300 лв. на година) от участващите общини.

Подпомагането на нуждаещите се общините е чрез временна финансова помощ с размер, пропорционален на акумулираните вноски на съответната община, но не повече от техния трикратен размер. Отпускането на средства се извършва – в срок до 1 ден при финансова помощ до общия размер на натрупаните собствени вноски и до 3 дни – при заявление за по-голяма сума.

С промените в Правилника за устройството и дейността на фонда от 2016 г. се даде и възможност за безвъзмездна подкрепа на тежко пострадали общини, участници във фонда в размер до 5-кратния размер на тяхната вноска.