Финансиране дигитализирането на актовете по гражданско състояние, съхранявани на хартиен носител

19.06.2019

817

Във връзка с постъпилите запитвания от общините за възможността за целево финансиране на дигитализацията на актовете за гражданско състояние, които до момента се съхраняват в общината само на хартиен носител, НСОРБ подготвя предложение пред Управляващия орган на ОПДУ за финансиране на този процес в нуждаещите се общини. За целта е необходимо да се събере и обобщи информацията за общините, при които част от актовете за гражданско състояние, или всичките, се съхраняват само на хартиен носител, както и за ориентировъчния обем на актовете в брой страници, които следва да бъдат дигитализирани. На тази база ще се прогнозира и предложи размера на необходимия финансов ресурс, който следва да се предвиди за целта.

Необходимата информация ще бъде събрана чрез попълване на електронна анкета, публикувана на в раздел "Проучвания сред общините". Заинтересованите общини от финансиране за посочената дейност следва да попълнят анкетата най-късно до 10 юли 2019 година, за да може своевременно да се изготви и внесе предложението в ОПДУ.

При необходимост, допълнителна информация по въпроса може да получите от Венцеслав Кожухаров, експерт в НСОРБ, на тел. 0889 620 222 или е-поща v.kojuharov@namrb.org.