Екипът на НСОРБ обсъди с ръководството на МТСП актуални въпроси, свързани с организацията на социалните услуги и услугите от резидентен тип в условията на COVID – 19

11.05.2020

275

Във видеоконферентната среща изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и ръководителят на екип “Местни политики и финанси” в Сдружението Даниела Ушатова обсъдиха с министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, нейните заместници -  Зорница Русинова и Адриана Стоименова и със изпълнителния директор на АСП Румяна Георгиева и заместник-изпълнителния директор на агенцията Мая Василева изискванията към мерките, които следва да бъдат предприемани от служителите в социалните услуги от резидентен тип, когато бъдат установени заболели от коронавирус.

На 30 април НСОРБ изпрати до общините указанията на АСП, съгласно които които стандартите за дневните социалните услуги (Център за обществен подкрепа, Дневен център и др.), които в момента не работят, включително и транспортните средства, могат да бъдат използвани за нуждите на резидентните услуги.

Що се отнася до необходимостта от осигуряване на допълнителни екипи, министър Сачева препоръча няколко варианта, които общините могат да прилагат:

  • свободни екипи от дневните услуги да бъдат пренасочени за почасово включване в дейности свързани с патронажна грижа, топъл обяд, резидентна грижа;
  • включването на доброволци и студенти по медицина при необходимост за подпомагане на екипите от резидентните услуги.

Обстойно беше дискутирана възможността за командироване на служители от една услуга в друга и от едно населено място. НСОРБ постави въпроса за невъзможността към момента общините ефективно да прилагат чл. 120 от Кодекса на труда, поради различните работодатели за различните услуги – здравни, образователни, социални. Министър Сачева пое ангажимент да проведе консултации по поставените проблеми, за които да бъде потърсено  законодателно решение.

В случаите, когато съответната услугата и общината не разполагат с допълнителен сграден фонд,  където могат да бъдат настанявани потребители с COVID-19 е възможно използването хотели на територията на общината. Престоят ще бъде финансиран от стандарта за социалната услуга (определен с Решение № 644 от 01.11.2019 на МС), който позволява услугата да се извършва на друг физически адрес. За извеждането/карантинирането на потребителите трябва да бъдат уведомени структурите на АСП. За момента на допълнително финансиране, извън стандартите за социални услуги, не следва да се разчита.

Агенцията за социално подпомагане няма да извършва проверки в услугите до 31 август 2020 г. Не се предвижда и намаляване на капацитета на резидентните услуги.

По предложение на НСОРБ, МТСП и МЗ ще изготвят специално методическо ръководство и/или указание за работа по предоставянето на грижа в резидентните услуги в условията на епидемия, което да изяснява всички значими подробности, свързани с процедура за настаняване на потребители в болнично заведение и връщането им обратно, както и процедури за осигуряване на друга медицинска или стоматологична помощ.

НСОРБ за пореден път потвърди загрижеността и отговорността на общините за опазване живота и здравето на потребителите на социални услуги в условията на продължаваща епидемия и за ефективно сътрудничество с МТСП и структурите на ведомството.