Добри практики при осигуряването на трудова заетост на децата напускащи ЦНСТ

12.06.2020

193

НСОРБ направи проучване сред общините с цел обогатяване на информацията, опита и добрите практики при подкрепа на децата от резидентните услуги, които навършват пълнолетие и им предстои още една голяма битка в света на големите.

В отговор на нашето запитване получихме множество отговори със споделени практики, предложения за допълнителни действия насочени към благосъстоянието на децата и примери с реални казуси от практиката.

В основната си дейност при работата с децата, общините доставчици на резидентни услуги се ръководят от изискванията на Методическото ръководство за Центровете за настаняване от семеен тип на деца https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/sotsialni-uslugi-za-detsa/sotsialni-uslugi-finansirani-ot-darzhavniya-byudzhet-za-deca

Съгласно разписаните в стандарта процедури подготовката за напускане започва след актуална оценка на детето, изготвена от ключов социален работник съвместно с мултидисциплинарен екип работещ по случая. Детето започва своята подготовка не по-малко от две година преди навършването на 18 години, в зависимост от индивидуалните възможности и потребности. Действията по подготовката за напускане се планират на съвместна среща на екипа по случая, водещия случая социален работник от отдел „Закрила на детето“ (ОЗД), самото дете и неговите родители или законни представители. При подготовката за напускане се вземат предвид споделените желания на детето и активното му включване в целия процес на подготовка. За детето се изготвя план за подкрепа, за водене на самостоятелен живот, които включва оказване на помощ за подсигуряване на битово устройване - защитено жилище, наблюдавано жилище, общинско жилище, настаняване при роднини, финансова подкрепа, подкрепа за завършване на образование и съдействие за продължаването му във висше учебно заведение и др.

Желанията на децата за развитие в определена професионална сфера се подкрепят по множество начини от местните административни структури и бизнеса. След навършване на 16 години, младежите биват насърчавани да се включват в различни професионални курсове като ресторантьорство, фризьорство, езиково обучение, шофьорски курсове и др., с цел повишаване не само на шансовете им за успешно включване в пазара на труда, но и в процеса на социализация. Общините предлагат в зависимост от търсенето на трудовия пазар и съобразно икономическата специфика на района да бъдат организират повече специализирани и професионални курсове за младежите.

Позитивен показател за осигуряването на плавно преминаване на извеждането на децата от институцията са споделените практики за добър диалог и партньорство на общините с местните предприемачи, както и подкрепата, която получават в случаите на необходимост от реализиране на икономически и социални мерки.

Община Божурище споделя положителен опит и добри резултати в осъществяваната политика и дългогодишен социален диалог с големи вериги магазини, фирми и сладкарски цехове намиращи се на нейна територия, които осигуряват работни места за пълнолетните младежи. 

Община Панагюрище се възползва от предимствата на въведеното дуално образование. С оглед добре развития икономически и бизнес климат в общината се дава възможност на децата още от прогимназиален етап да се учат в реална работна среда, да повишава знанията, уменията и самочувствието си. Този професионален опит, предоставя реална възможност на децата след завършване на училище да продължи работата в същата фирма.

Община Пещера поддържа контакти с множество производители и строителни предприемачи, с които води преговори за оказване на подкрепа на младежите напускащи ЦНСТДБУ – Пещера.  Част от завършващите младежи от резидентните услуги със специалност „Биопроизводство и биотехнология“ са стипендианти на местна фирма, като след дипломирането си и при желание от тяхна страна могат да започнат работа в същата.

Община Левски прилага помагаща политика не само за професионалното ориентиране и изграждане на трудови навици, но и грижа за талантливите деца в услугите. Като добър пример за ефективността на политика общината споделя за дете от ЦНСТ-Левски с художествен талант.  Детето е подкрепено чрез  безплатно посещаване на обучение в арт школата в града, оказано му е съдействие от преподаватели и видни художници, като е организирана негова самостоятелна изложба. Предложения за продължаване на неговото художествено образование са получени от различни училища по изкуствата. Детето избира сигурността на резидентната услуга, като продължава неговата подготовка за извеждане от центъра.    

Община Казанлък споделя своя опит с двама младежи от ЦНСТ и Защитено жилище, които са работили по доброволчески проект „Добри младежи помагат на възрастни хора и на свои връстници“. Дейностите по проекта са свързани с оказване на помощ в дом за възрастни хора и включва разходки на възрастните хора по график, организиране на забавни игри, четене на книги, участие в културни събития провеждани в дома и др.  Ангажирането на младежите в различни обществено полезни дейности и доброволчество от по-ранна детска възраст спомага за изграждане на трудови навици и отговорност към работата.

В подготовката на децата за напускане на резидентната услуга с опит и иновативни подходи се включват и много неправителствени организации, както самостоятелно, така и чрез Договори за възлагане на социални услуги с общините. Сектора подпомага младежите чрез предоставяне на множество услуги и дейности.

Столична община споделя своите подкрепящи мерки планирани и реализирани в социалните услуги управлявани от общината и предоставени за управление с Договор с НПО, както и с подкрепата на различни организации и доброволчество. За да бъдат компенсирани пропуските в образователното и социално израстване на децата от резидентните услуги се реализират редица програми за подобряване на социалните компетентности, професионално ориентиране, финансова грамотност, професионални и специализирани курсове, хигиенни навици, ежемесечно организиране на неформални срещи. С цел осигуряване включването на младежите в работния процес се реализират програмите за социални умения и трудова реализация чрез осъществяване на срещи с работодатели и потребители с участието на социален работник в това число и общински предприятия, поддържане на непрекъснат контакт с работодателите на потребителите. Също така общината споделя и за провежданата Програма „Да сбъднем /не/ възможните мечти“ реализирана по проект съвместно с Ноу – Хау центъра на Нов български университет по която се разработва личен план за развитие на всеки младеж с участието на експерти от МОН, АЗ/БТ/,СО и личен наставник от резидентната услуга.

Община Велико Търново също споделя положителния опит и ефективното партньорство с няколко неправителствени организации сред, които е Сдружение „ЗОВ“, предоставящо социалната услуга „Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа за деца“ настанени в ЦНСТ и КЦ. Иновативната социална услуга играе ролята и на свързващо звено между доставчиците на други социални услуги и обучаващите институции. Община Велико Търново съвместно със Сдружение „ЗОВ“ реализират проект „Повишаване възможностите за развитие на децата в риск, отглеждани извън семейна среда“. Проектът дава възможност на децата да придобият умения за планиране на своето бъдеще и независим живот извън институцията. От 2012 година Сдружение „ЗОВ“ организира летен работен стаж за младежи, на които им предстои напускане на институция/резидентна услуга. Стажът се провежда в рамките на 1 месец. Финансирането се осигурява от Сдружение ЗОВ, с подкрепата на местния бизнес, които предоставят работни места на младежите.

Друга НПО с която общината работи много добре е SOS Детски селища България. Прилаганата от тях Програма „Начало на самостоятелен живот“ подкрепя всеки млад човек напуснал SOS грижа в първите три години на самостоятелност като осигуряване и заплащане на наем за жилище, финансови средства в периода на търсене на работа, консултативна и емоционална подкрепа. Целта на подкрепата е постигане на плавен преход към напълно независим живот и способност на младия човек да поеме пълна отговорност за собствения си живот.

Община Троян споделя за осъществяваната грижа за младежите с увреждания на възраст между 18 и 29 години, които са ползватели на специализирана дневна услуга и не са настанени в резидентна такава. В плана за развитие на Дневния център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства гр. Троян е заложена програма за включване на младежите в пазара на труда. В програмата са включени дейности по оценка на трудовите умения, оценка на работните места. На потребителите на Дневния център ще бъде осигурена почасова заетост на реалния трудов пазар, като доставчикът на услугата осигурява транспорт на наетите лица и наблюдение от представител на центъра по време на работния процес.