Добри общински практики по разполагане на автомати за продажба на дребни стоки в имоти – общинска собственост

Във връзка с проявен интерес от общини и с цел ограничаване случаите на произволно разполагане на автомати за продажба на дребни стоки – кафе машини, автомати за топли напитки и безалкохолни напитки, автомати за пакетирани храни и закуски  и др. (т. нар. „вендинг автомати“) най-често в имоти – общинска собственост, представяме добри общински практики, съобразени със законодателството, както и с една от основните общински функции -  опазване живота и здравето на гражданите.  

Вендинг-автоматите са преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ. Те се поставят на определени места след издаване на разрешение на заинтересуваното физически или юридическо лице, по ред определен в Наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Когато имотът е общинска собственост, допълнително се изисква и схема, съгласувана от главния архитект на общината.

При отчитане на горните нормативни изисквания, се практикуват два подхода при поставяне на вендинг-автомати:

  1. Чрез заплащане на определена по размер и периодичност в Наредбата на общинския съвет по чл. 9 от ЗМДТ местна такса за ползване на тротоари, площади и улични платна - лв./кв.м. При определяне размера на таксата за разглеждане и издаване на разрешението за поставяне следва да се спазват изискванията на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. 
  1. Чрез отдаване под наем (със или без провеждане на публично оповестен търг или конкурс) на определените за поставяне места съгласно Наредбата на общинския съвет по чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Възможно е в местната нормативна уредба да се регламентира, че зоните за разполагане на преместваеми обекти (в т.ч. вендинг автоматите) в населените места се определят от експертна комисия, назначена от кмета на общината, в която участва и представител на сектор „Пътна полиция” при ОД МВР.