До 30 юни собствениците на медии подават декларация в Министерството на културата

05.06.2020

314

Министерството на културата напомня на доставчиците на медийни услуги и на разпространителите на периодични печатни произведения, че следва до 30-и юни да декларират действителния собственик на съответната медийна услуга или печатно издание, както и полученото през 2019 година финансиране.

Задължението за медии и разпространители на периодичен печат ежегодно да обявяват информация за собствеността и финансирането си са залегнали в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

Редът за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги е определен в Наредба на министъра на културата № 1/ 08.05.2019 г.

Подаването на декларациите е задължително, като санкцията за нарушителите е в размер от 10 000 до 15 000 лева.

В декларациите се посочват и всички договори, сключени с държавни и местни органи, както и с други възложители – подробно изброени в чл. 7а, ал. 4 от закона, като се посочва и тяхната стойност, включително договори, възникнали в резултат на обществени поръчки, договори с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори. На интернет страницата на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg/pages/programi-i-proekti/ са посочени Националните програми за заетост и др., които не попадат в обхвата на чл. 7, ал. 4 от Закона.

Подаването става изключително по електронен път чрез улеснено попълване и подаване на формуляр в специална секция на интернет страницата на Министерството на културата -http://mc.government.bg/page.php?p=699&s=0&sp=0&t=0&z=0, откъдето можете да свалите формулярите.

Подаването на декларация става чрез универсален електронен подпис /УЕП/ или квалифициран електронен подпис /КЕП/. Попълнените и електронно подписани декларации се подават през сайта на МК

За съдействие, можете да се обърнете към Министерство на културата:

мейл: dp@mc.government.bg

телефон: 02/94 00 821

За допълнителна информация: (за технически въпроси): 02/94 00 956

Отговори на най-често задаваните въпроси и презентация с подробна инструкция за попълване на данните в регистъра можете да видите на сайта на Министерството на културата - http://mc.government.bg/files/5762_2020-06-01%20Prezentacia-PodavaneNaDeklaracii-2020.pdf  или да изтеглите от прикачените файлове.