До 10 февруари трябва да бъдат изпратени отчетите на здравните медиатори в общините

07.01.2020

353

НСОРБ напомня на общините, че във връзка с изпълнението на заложените цели в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., следва да подадат информация за дейността на здравните медиатори. Отчети следва да бъдат подадени от всички общини, получили делегиран бюджет за 2019 година за здравни медиатори.

Годишният отчет следва да бъде подготвен от самия здравен медиатор в утвърдената от Министъра на здравеопазването форма на база на месечните отчети за дейността му през календарната 2019 година и да бъде подписан от прекия ръководител. В случай на напускане на здравния медиатор, ползване на отпуск и др. обстоятелствата следва да бъдат уточнени в придружаващото писмо към отчета.

Годишният отчет е обобщен и се попълва съгласно указанията, които следват след таблицата на отчета.

Попълненият и подписан годишен отчет се изпраща в срок до 10 февруари 2020 г. само до:

  • Министерство на здравеопазването – сканирани на e-mail: dstoimenova@mh.government.bg
  • Сдружение «Национална мрежа на здравните медиатори» - сканирани на e-mail: info@zdravenmediator.net

За допълнителна информация, свързана с попълването на обобщения годишен отчет:

Сдружение «Национална мрежа на здравните медиатори»

Цвета Петкова - тел. 0899844312 и на е-mail: cpetkova@gmail.com

Диляна Дилкова – тел. 0895585556, d.dilkova@gmail.com

 

Формата за отчитане дейността на здравния медиатор можете да изтеглите от сайта на НСОРБ.