Дискусионен форум „Европейски, национални и местни приоритети“

12.02.2019

884

С участието на четирима министри – на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието, храните и горите, на околната среда и водите и на труда и социалната политика, както и на заместник-министър на здравеопазването се проведе дискусионният форум „Европейски, национални и местни приоритети”. Работата бе организирана в три панела.

„Европейска и национална визия за развитието на общини и региони“ – с участието на Петя Аврамова, министър регионалното развитие и благоустройството, и Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите. В разговорите участваха и зам.-министърът на регионаллонот развитие Деница Николова и Атидже Алиева-Вели, заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“.

Разговорът бе фокусиран върху ролята на местните власти в политиките за регионално развитие, териториално сближаване и бъдещето на селските райони, промените в нормативната рамка, управлението на европейските фондове и актуалните задачи по ОПРР и ПРСР, както и финансирането на общинската пътна мрежа.

Водещият – Иво Димов, кмет на Димитровград и зам.-председател на Управителния съвет на НСОРБ, формулира притесненията на общините от представените рамки на следващия програмен период по двете най-важни политики – на сближаване и общата селскостопанска политика. ЕК предлага и затягане на финансовата дисциплина, което би могло да подложи на сериозен стрес националния бюджет, а от общините се изисква да имат проектна готовност още от първия ден на 2021 г.

„Трябва да побързаме с подготовката и да намерим мястото си в голямата картина“, бе общо призивът на местните власти.

Те поставиха два основни въпроса към министрите: как ще се промени концепцията на пространствено планиране и как ще се промени подходът за планиране на регионалното развитие, в т.ч. във връзка със стратегическото планиране по ОСП.

Министър Аврамова говори за интегрираните териториални стратегии и предстоящото разработване на концепция за териториално развитие. Благодарение на този подход, няма да има „бели петна“ във финансирането. Искаме да излезем от градското измерение и да търси по-широкото – регионалното решение на проблемите, каза тя.

Министър Аврамова коментира и възможностите за увеличаване на средствата за общинската пътна мрежа.

Министър Порожанов успокои общините, че има готовност за компенсиране с държавен ресурс евентуалното запазване на намалението на европейското финансиране през новия перограмен период и запазване на досегашното му ниво. Той говори и за промяна на начина на подбор на проекти, конкурентният принцип, прилаган досега, според него не е удачен.

В рзговора бяха засегнати още темите за финансовите корекции и постигането на междинните цели по ОПРР, последния прием на общински проекти по ПРСР и др.

Вторият основен панел беше посветен на споделените отговорности по опазване на околната среда и насърчаване на местната икономика. Основни теми в него бяха политиките по управление на отпадъците и чистотата на въздуха, европейските инвестиции във ВиК сектора и откритите въпроси по прехвърляне на общинските язовири на държавата.

Представителите на общините попитаха с какви приоритети на новите оперативни програми ще се реализират новите европейски цели за “зелена“ и нисковъглеродна Европа и преход към иновативна и интелигентна икономика.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов започна изказването си с думите „С голямо удоволствие казвам, че по ОПОС няма загуба на средства, което означава, че парите остават в общините“.

Той говори за коренно различния подход, който поставя философията на кръговата икономика и какво би донесло за икономиката превръщането на отпадъка в ресурс. Но този подход изисква концептуално ново мислене на всички нива.

Министър Димов представи и приоритетите за следващия програмен период по отношение на управлението на отпадъците. На отговор от община той информира, че има промени в условията и критериите за финансиране на проекти на малките общини от ПУДООС.

„С грижа за местните хора“ бе посланието на панела, в който участваха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и Жени Начева, зам.-министър на здравеопазването.

Кметът на Карлово и член на УС на НСОРБ – Емил Кабаиванов, постави основните въпроси, които вълнуват местните власти. Акцент в разговорите бе по-успешното интегриране на местно ниво на здравните и социалните услуги. Конкретните въпроси към представителите на централната власт засягаха финансирането на услугите – по-високи размери на стандартите за делегираните дейности и въвеждане на нови допълващи стандарти.

Друга „гореща“ тема и за двете системи бе кадровия ни капацитет и начините за задържане на специалистите.

Местните власти поставиха въпроса за продължаване на подкрепата за социалните услуги личен и социален асистент и домашен помощник, за въвеждане на единен подход и документи за установяване, че кандидат за лична помощ е човек с увреждане, за промените, които новият модел в здравеопазването ще наложи на общинските болници, какви ще бъдат ангажиментите на местната власт след модернизиране на спешната помощ.

Министър Петков оцени партньорството с НСОРБ и постигнатото увеличение на средствата за делегираните дейности – двуцифрен ръст по отношение на 2018 г. За следващата година също би трябвало да има ръст на финансирането, съобразяваме се с предложенията на сдружението и ги подкрепяме в голяма част, каза той.

Министърът не отмина и приноса на НСОРБ в работата по Закона за социалните услуги.

Зам.-министър Начева изтъкна, че усилията на министерството и на сдружението са насочени към постигане на по-адекватни механизми за разпределяне на средствата за делегираните дейности. Трябва да се отчете изпреварващото финансиране, напр. в системата на детските градини.

Не бе подмината и темата за общинските проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и осигуряването на патронажната грижа за възрастни.

С МТСП работим за подкрепа на „меки“ мерки по ОПРЧР чрез общините, последният пример е патронажната грижа, каза още тя.

„Опитваме се да се грижим за сектор „здравеопазване“, независимо от собствеността на здравните заведения, каза тя. На въпрос от залата за изпълнението на проекта за спешната помощ, тя отчете приноса на сдружението за постигане на напредък по него.