Дейности и програма

Националното сдружение на общините в Република България предлага обучения в целия спектър на местното самоуправление. Организираме обучения по актуални теми, изцяло с практическа насоченост.

Тематика на обученията:

 • Правна рамка на местното самоуправление
 • Местни финанси и управление
 • Общински бюджет
 • Устройство на територията
 • Управление на общинската собственост
 • Управление на общината – структура и управление на човешките ресурси
 • Подобряване административното обслужване на гражданите
 • Ефективно управление на общинското образование
 • Социални услуги
 • Общинска политика за развитие на културата и туризма
 • Компетентности и правомощия на данъчната администрация в общините
 • Комуникация с гражданите и отчетност на местната власт
 • Подобряване на обществения ред и превенция на бедствия и кризи
 • Управление на водите и отпадъците
 • Енергиен мениджмънт
 • Европейски проекти
 • Правомощия на кметове на кметства и кметски наместници
 • и др.

Лектори:

Националното сдружение на общините разполага с изграден екип от високо квалифицирани лектори – практици, с богат опит и доказани умения, които гарантират качествени и творчески подготвени семинари, адаптирани към потребностите на общините и изискванията за повишаване капацитета и надграждане на професионалния опит на българските местни власти.

Нашите лектори използват съвременните методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични презентации, интерактивни занимания, дискусии и др., които способстват за бързо и успешно придобиване и актуализиране на знания.

Лекторите и модераторите за всяко едно обучение на НСОРБ са конкретно подбрани, с цел да бъдат максимално полезни, като експерти в представяната сфера.

Обучения и семинари:

 • Основни обучения – основни познания за ефективна работа в общинската администрация за запознаване с промени и новости в нормативната уредба;
 • Специализирани обучения - в съответствие с обучителната програма на НСОРБ, по приоритетни и актуални за общините теми, с практическа насоченост; обучения в рамките на проекти;
 • Надграждащи обучения – насочени към общински експерти, които са придобили опит, с цел подкрепа на тяхното професионално развитие;
 • Обучения по заявка – при заявен интерес за провеждане на обучение на представители на една или няколко общински администрации и общински съвети;

Обучителните семинари могат да са краткосрочни – 1–2 дни и средносрочни – 3–4 дни, според конкретната тематика.

Обучение по заявка, по избрани от Вас теми/модули можете да направите, като попълните заявката и ни я изпратите на факс: 02 943 44 31 или на e-mail: training@namrb.org. Семинарът може да е за представители на една или повече общини и ОбС, Обучението може да бъде организирано в нашия Център за обучение на местните власти в с. Гергини или на предпочитано от Вас място.  Ние ще се свържем с Вас за уточняване на детайлите по обучението. Заявката можете да свалите от ТУК

Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) - с. Гергини

НСОРБ разполага със собствен Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) в с. Гергини, община Габрово, който функционира вече повече от 10 години. Базата предлага отлични условия за провеждане на различни обучителни мероприятия със своите 6 зали с капацитет до  60 места и една – с капацитет от 150 места. Залите са климатизирани, с естествена светлина и са оборудвани с презентационна техника. Голямата конферентна зала разполага с озвучителна и записваща техника, както и с две преводачески кабини. Разполагаме и с модерна компютърна зала, с преносими компютри за 20 души. Повече информация за Центъра за обучение на местните власти можете да намерите в раздел „Представяне на център за обучение на местните власти“.