Дебатите и резултатите от учредителното заседание на Постоянната комисии по Еврофондове + на НСОРБ

15.07.2020

181

В учредителното за мандат 2019-2023, заседание на най-голямата си по членство Постоянна комисия по европейски фондове, национални и международни програми и проекти участват над 49 кметове, заместник-кметове, общински съветници, директори на дирекции и експерти в сферата на европейските фондове от 40 общини. В работата на форума взеха участие директорът Иван Иванов и служители на Централното координационно звено (ЦКЗ) към Администрацията на Министерския съвет.

  

 

При откриването изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева подчерта важната роля на европейските фондове за реализирането на множество полезни и видими за гражданите ни инвестиции на местно ниво, с което се обяснява високият интерес към членство в Комисията. Георгиева благодари и на еврозвената от общините, чиято работа по изпълнение на проектите, включително на нови такива за подкрепа на най-уязвимото ни население, не спря, а се активизира по време на извънредното положение предизвикано от пандемията от Covid-19. Изпълнителният директор на Сдружението запозна участниците в заседанието и с правомощията, правилата за създаването и дейността на Комисията. Нови моменти са дистанционните заседания, както и подкрепата за обмен на текуща информация между членовете с инструментите на социалните мрежи.

Председателят на Комисията от предходния мандат, Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, посочи че дейността на досегашните членове на Консултативния орган на НСОРБ, може да се оцени като много полезна за общините. Комисията е съдействала за решаването на доста трудности, а предизвикателствата са били свързани с новия Закон за обществените поръчки. Нерешен и наследен за новата Комисия остава проблемът с големият брой на регистрираните нередности и съпътстващите ги финансови корекции по европроектите. Маринова подчерта и че над 50% от състава на Комисията за мандат 2019-2023, са нейни членове от предходни мандати, което е показателно за натрупаната и запазената на местно ниво експертиза в сферата на европейските фондове. Най-голямото бъдещо предизвикателство пред членовете на Комисията, според кметът на Ловеч ще е подготовката за следващия програмен период 2021-2027, чието изпълнение ще е по нов подход.

  

Секретарят от предходния мандат Веселка Иванова, началник отдел в Сдружението, представи най-важните резултати от 4 годишната дейност на Постоянната комисия по управление на европейските фондове, чиито наследник е новата Комисия. Като полезни и значими се открояват: разсрочването и еднократното намаляване с 80% на финансовите корекции за програмни периоди 2007-2013 г. и 2014-2020 г.; възможностите за временни безлихвени заеми за междинни и окончателни плащания по Програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство и кандидатстването и отчитането на общинските проекти по селската програма през ИСУН 2020. За мандата с подкрета на представителите на НСОРБ в Комитетите за наблюдение на програмите с европейско финансиране е привлечен допълнителен европейски ресурс за общински проекти от над 1 млрд. евро. С него вече се реализират проекти за подмяна на подвижния състав на градския транспорт, за адресиране замърсяването на въздуха, за предоставяне на услуги на уязвими групи от населението; топъл обяд и др. Комисията е била и проактивна по подготовката на местно ниво за новия програмен период. В подкрепа на общините на интернет страницата на Сдружението има нарочна секция посветена на него- https://www.namrb.org/programen-period-2021-2027 В нея е налична актуална информация за всички бъдещи програми за програмен период 2021-2027, нормативната уредба, както и за Европейската Зелена сделка.

В бъдещата си работа, Комисията си поставя като задачи: успешно приключване на настоящия програмен период 2014-2020, проактивност при определянето на приоритетите и дейностите за подкрепа за общините по европрограмите за програмен период 2021-2027, както и повишаване на публичността, прозрачността, търсенето на консенсус и осигуряването на широка подкрепа от гражданите за реализацията на важните на местно ниво европроекти. В унисон с последните тенденции, Комисията ще призовава „Да не подценяваме 6-те П-та- Перфектната предварителна подготовка предотвратява провала на проекта“.

Съгласно дневния си ред, Комисията обсъди традиционния анализ на НСОРБ за изпълнението на европроектите за 2019 г.- https://www.namrb.org/bulletin/online/3928 и дискутира трудности по реализацията на общинските европроекти. Проблеми се докладваха по ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По ОПРР те са свързани със: забавяния в оценката на проекти, депозирани още в края на миналата година, както и при възстановяванията на искания за плащания, налице са и отлагания на насрочени проверки на място. По ПРСР не са преодолени забавянията в оценката на проектите на МИГ-те, за които НСОРБ многократно сигнализира, бави се и последващия контрол на проектите и свързаното с него анексиране на общинските договори по подмярка 7.2. По приключващи проекти по програмата все още няма авансови плащания, което поставя общините пред сериозни финансови затруднения. Комисията възложи на екипа на НСОРБ да уведоми Управляващите органи (УО) на програмите и Държавен фонд „Земеделие“ за проблемите, като предложи и дейности и срокове за адресирането им.

Комисията упълномощи екипа на НСОРБ да информира вицепремиера Дончев и УО, за предложенията на членовете на експертните Комисии на Сдружението- по финанси, социална политика, здравеопазване, икономическа политика и туризъм, за необходима на общините, общинските фирми, предприятия и болници, подкрепа по очакваните от ЕС допълнителни 690 млн. евро към настоящите оперативни програми за насърчаване възстановяването от кризата в контекста на пандемията от Covid-19. Предложенията на ресорните Комисии са за:

  • продължаване и разширяване на топлия обяд по Програмата за храните;
  • удължаване и обхващане от патронажната грижа на лица и семействата им непопадащи в механизма за личната помощ; временна заетост в комуналните и социалните услуги и подкрепа за общински капацитет за предоставяне на услуги по Законите за социалните услуги и личната помощ, в условията на пандемии и епидемии по Програмата за човешки ресурси;
  • осигуряване на условия в социалните услуги за прием на потребители по време на пандемии и епидемии, чрез обособяването на нарочни приемни, изолатори за карантиниране, телемедицина, специализирана медицинска апаратура и оборудване; обезпечаване предоставянето на основни публични услуги – административни, културни, по сметосъбиране и сметопочистване, редовен екосъобразен транспорт в малките населени места, по ОПРР;
  • подкрепа за общинските звена обезпечаващи градския, крайградския и междуградския транспорт.

 

Гостите от ЦКЗ предоставиха информация и дебатираха с Комисията: формирането на най-новата европрограма за следващия програмен период, за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация https://www.namrb.org/nova-operativna-programa-za-sledvashtchiia-programen-period, хода на преговорите с Европейската комисия по изпратените й за неформално съгласуване през месец март първи работни варианти на новите оперативни програми и договореността последващите им да й бъдат предоставени до средата на октомври; новия териториален подход за управление на еврофондовете; изоставането в темповете на подготовката на бъдещата ПРСР (Стратегическия план за земеделието и селските райони), която възпрепятства своевременно разписване на другите програми; Зелената сделка и териториалния обхват на Фонда за справедливия преход; подготовката на страната ни за ползване на средствата по Новия План за възстановяването на ЕС - https://www.namrb.org/nov-plan-za-vazstanoviavane-na-es, подхода ВОМР и очакванията за постигането на политическо съгласие по бюджета на Съюза за следващия програмен период на Срещата на върха на лидерите на ЕС на 17 и 18 юли.

Членовете на Комисията дискутираха и ролята на Регионалните съвети за развитие при подбора на концепциите за интегрирани проекти по новия териториален подход за управление на бъдещите еврофондове, формирането на партньорства между общините, както и необходима им подкрепа от НСОРБ за подготовка на стратегически документи на местно ниво за програмен период 2021-2027.

Следващото заседание на комисията ще се проведе, ако условията в страната позволяват, през есента в рамките на традиционната Национална среща на евроекспертите от общините.

НСОРБ благодари на представителите на ЦКЗ за традиционното им участие в заседанието на Комисията и за приноса към проведените ползотворни дискусии за управлението на бъдещите еврофондове.

Специални благодарности отправяме на членовете на Комисията, които въпреки тежката и трудна обстановка в общините им заради пандемията, проявиха кураж и отделиха от времето си и активно участваха в заседанието, поставяха проблеми и формираха решения за адресирането им.