ДАЕУ утвърди Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите

22.11.2019

557

Във връзка с нарастващата заплаха от кибератаки към поддържаните от администрациите електронни бази данни Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ утвърди Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите.

Документът има за цел да подпомогне ръководителите на  административни органи по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби Закона за електронно управление (ЗЕУ), които следва в срок до 31.03.2020 г. да изготвят Вътрешни правила за дългосрочно съхранение на електронни документи при спазване изискванията на ЗЕУ, Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ), Наредбата за обмена на документи в администрациите (НОДА) и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ).

Пълният текст на Практически насоки за дългосрочно съхранение на електронни документи в администрациите може да изтеглите от ТУК или от секция "Документи" под новината.